Từ vựng tiếng Hàn về ôn thi TOPIK – Bài 7

Trong chuyên mục từ vựng tiếng Hàn kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học:

Từ vựng tiếng Hàn về ôn thi TOPIK – Bài 7 (61-70)

Từ vựng tiếng Hàn về ôn thi TOPIK

61.문화 |文化 (văn·hóa) (danh·từ)= culture

a) 민족문화 = văn·hóa dân·tộc = national culture

b) 문화 충격을 받다 = bị sốc văn·hóa/bị xung·đột văn·hóa = experience[get; suffer from] culture shock 衝擊 (xung·kích, xung: va·chạm vào, kích: đánh·nhau)

 

62.원 | won (đơn·vị tiền·tệ của Hàn·Quốc) = A unit of south korean money, KRW

a) 한국의 화폐단위는 ‘원’이다 = Đơn·vị tiền·tệ của Hàn·Quốc là won. = The monetary unit of Korea is “won.” (화폐단위 = 貨幣單位 (hóa·tệ·đơn·vị), đơn·vị tiền·tệ))

b)수십만 원 = hàng trăm ngàn won = hundreds of thousands of won

 

63.생각 | = ý·nghĩ, suy·nghĩ (danh·từ) = Thought

a) 생각을 행동으로 옮기다 = chuyển suy·nghĩ thành hành·động = convert ideas into action

((위치를) 옮기다 = chuyển, di·chuyển (vị·trí) = to move)

 

64.어떻다 | thế nào = how,what.. do you think of

당신 생각은 어떻습니까? = Anh nghĩ thế nào ạ? = What do you think?

 

65.명 | 名 (danh) người (đơn·vị từ) = Person counter

a) 20명 = hai mươi người = twenty persons[people]

b) Hội·thoại:

A : 올해 신입 사원은 몇 명이나 뽑을 예정인가요? = Năm nay anh dự·định tuyển bao nhiêu người làm mới ạ? = How many new employees do you expect to recruit this year?

B : 150명 정도로 예상하고 있습니다. = Tôi dự·định tuyển khoảng 150 người ạ. = We are supposed to hire about 150
신입 = 新入 (tân nhập) (người) mới vào, mới đến = newcomer;
사원 = 社員 (xã viên) người làm = employee, worker;
뽑다 = kéo ra = to pull;
예정 = 豫定 (dự định) = schedule)

 

66.통하다 | thông qua, chạy, chảy, đi qua = Run, lead; flow; go through

공기가 잘 통하다 = không·khí thông suốt (rất thông·thoáng)

모든 길은 로마로 통한다 = mọi con đường đều dẫn đến La·Mã = All roads lead to Rome.

실습을 통해 이론을 익히다 = hiểu rõ lí·thuyết thông·qua thực·hành = learn the theory through practice (익다 = chín (hoa quả))

친구를 통해 그녀의 소식을 들었다 = Tôi nghe được tin·tức về cô ấy thông·qua một người bạn =I got news of her through a friend.

 

67.그러다 |(dạng viết tắt của 그렇게 하다) làm thế

a) 너 그러다 큰코다친다. = Nếu anh cứ làm thế, thì anh sẽ trả giá đắt. = You keep going on like that, and you’ll be in big trouble. (큰코다치다 = trả giá đắt = pay dearly)

b) 그러다 일이 잘못되기라도 하면 어쩌려고 그래? = Anh làm thế, rồi nếu lỡ như chuyện gì không hay xảy ra thì sao? = You do that, and what if things go wrong? (어쩌려고 <·· 어쩌다 = tình cờ, lỡ như = accidentally)

 

68.소리 | tiếng, tiếng động, tiếng ồn, tiếng kêu = A sound, noise

옆집에서 큰 소리가 나는 것을 들었다. = Tôi nghe thấy một tiếng động lớn (phát ra) từ nhà hàng xóm.

큰 소리 내지 마 = Đừng nói to (lớn) = Don”t talk big!

소리를 내다 = làm ồn, gây ra tiếng động = make a sound[noise]

 

69.다시 | lại, lại nữa, nữa = Again

a) 다시 한 번 해 볼게요 = Tôi sẽ thử lại một lần nữa. = I’ll try once more.

b) 다시는 거기에 안 갈 거야 = Tôi sẽ không tới đó nữa. = I’ll never go there again.

c) 다시 확인해 보죠 = Để tôi kiểm tra lại xem. = Let me double·check.

 

70.다른 | khác (관형사 (冠形詞) quán·hình·từ) = Different

Từ gốc: 다르다 = khác (tính·từ)

a) 그는 학급의 다른 동기생들보다 더 똑똑했다. = Cậu ấy thông·minh hơn các bạn khác trong lớp. = He was more intelligent than his classmates.

 

Học tiếng Hàn qua Skype

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn