Từ vựng tiếng Hàn về ôn thi TOPIK – Bài 1

Trong chuyên mục từ vựng tiếng Hàn kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học:

Từ vựng tiếng Hàn về ôn thi TOPIK – Bài 1

Từ vựng tiếng Hàn về ôn thi TOPIK

1. 것 = vật, việc = a thing or an object

좋아하는 것으로 아무거나 골라요 =lấy bất·kì vật gì bạn thích = Take any thing you like

2. 하다 | làm

a) 내일 뭐 할 거니? = Ngày mai anh sẽ làm gì? = What are you doing tomorrow?

b) 밥을 하다 = làm (nấu) cơm = make[cook] rice

c) kết·hợp với các danh·từ gốc Hán để tạo·thành động·từ
생각 (ý·nghĩ, suy·nghĩ) => 생각하다 (động·từ) = nghĩ
운동 (sự vận·động) = 운동하다 (động·từ) vận·động, tập thể·dục = do exercise

3. 있다 | có

a) 이 방에는 에어컨이 있다 = Phòng này có máy·điều·hòa (không·khí) = This room has air conditioning.

b) 우리 학교에는 기숙사가 있다 = Trường tôi có kí·túc·xá. = Our school has a dormitory.

4. 수 | cách, phương·pháp

이 시계는 고칠 수가 없다 = Cái đồng-hồ này không có cách sửa. = This watch cannot be repaired.

5. 나 | tôi (thân·mật 반말)

Khi nói·chuyện thân·mật giữa bạn bè với nhau hoặc nói với người nhỏ tuổi hơn thì dùng 나 để xưng tôi, tớ, tao,…

Khi nói·chuyện với người lớn tuổi hơn thì dùng 저 (tôi)

a) 나예요 = Là tôi (đây) = It’s me.

b) 그는 나보다 키가 크다. = Anh ấy cao hơn tôi. = He is taller than me.

6. 없다 | không có

a) 그는 지금 한국에 없다. = Anh ấy bây giờ không có ở Hàn-Quốc đâu. = He is not in Korea right now.

b) 그 병에는 약도 없다 = Không có thuốc điều·trị bệnh đó. = There is not even a drug for the disease.

7. Động-từ (V) 지+ 않다 = không V, không làm V

그것은 좋지도 나쁘지도 않다 = It is neither good or not = Việc đó không (là) tốt cũng không xấu.

8. 사람 | người

a) 이 일에는 세 사람이 필요하다 = Việc này cần 3 người. = This job requires three people.

b) 사람 살려! = Cứu người với! (Cứu tôi với) = Help (me)! (살리다 = cứu sống= to save => 살려)

9. 우리 | chúng tôi, chúng ta

a) 우리 집 = nhà (của) chúng-tôi = our home[house; place]

b) 우리 아버지[어머니] = cha tôi [mẹ tôi] = my father[mother]

(chú-ý: người Hàn dùng từ (của) chúng·tôi cho các thành·viên trong gia·đình,

ví·dụ: người chồng sẽ không nói đây là “vợ tôi” (내 아내) mà nói là đây là “vợ chúng·tôi” (우리 아내)))

10.그 | anh ấy

a) 그와 나는 친구 사이다. = Tôi và anh ấy là quan·hệ bạn·bè. = He and I are friends.

b) 그에게 이 말을 전해 주시오 = Hãy chuyển giùm lời tôi cho anh ấy. = Please tell him what I said.

Học tiếng Hàn qua Skype

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn