Tiếng Hàn trung cấp

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học: Bài 11: 한국말을 잘한다면서 칭찬해요 …

Th3 02

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học: Bài 10: 선 봤다는 소문을 들었어 …

Th2 28

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kỳ này, học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học: Bài 9: 일회용품의 사용을 줄입시다…

Th2 26

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học: Bài 8: 비 올 확률이 높지 않아요…

Th2 26

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học: Bài 7: 우물 안의 개구리가 될 거예요…

Th2 26

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học: Bài 6: 단군이 조선을 세웠어요…

Th2 25

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học: Bài 5: 인류의 미래에 대해 생각해 본 적이 있어요? …

Th2 08

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Bài 4: 우리 오후에 문병 갈까요?” …

Th2 04

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Cách nói Dự báo thời tiết đã nói gì ? trong tiếng Hàn” …

Th2 03

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, Học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Cách nói Tôi nghe nói là bạn nhận được 2 phần thưởng phải không ? trong tiếng Hàn”…

Th1 29

Trong chuyên mục học tiếng Hàn trung cấp kì này, học tiếng Hàn sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Cách nói Tôi không ngờ kỳ nghỉ hè trôi nhanh như vậy trong tiếng Hàn”…

Th1 29

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn