[Tiếng Hàn giao tiếp] – “Giao tiếp cơ bản”

I. Đoạn hội thoại:

짱혠 : 안녕하세요?

경내 : 안녕하세요?

짱혠 : 저는 짱혠이에요. 당신은 이름이 뭐예요?

경림 : 저는 문경림예요. 짱혠 씨는 어느 나라 사람이에요?

짱혠 : 저는 베트남사람이에요. 경림 씨는 중국 사람이에요?

경림 : 아니요,저는 한국사람이에요. 짱혠 씨는 직업이 뭐예요?

짱혠 : 제가 부기원이에요. 당신요?

경림 : 제가 선생이에요. 짱혠 씨는 가족이 누구 누구 에요?

짱혠 : 저의 가족은 부모님, 남동생, 여동생, 저예요. 경림 씨는 가족이 누구 누구 에요?

경림 : 저의 가족은 어머니, 언니, 저예요.

짱혠 : 만나서 반가워요.

경내 : 만나서 반가워요.

II.Đoạn hội thoại trên có thể hiểu như sau:

짱혠 : Chào bạn.

경내 : Chào bạn

짱혠 : Tôi tên là Chang Hyen. Bạn tên gì vậy?

경림 : Tôi tên Kyong Rim. Bạn là người nước nào vậy?

짱혠 : Tôi là người Việt Nam. Bạn là người Trung Quốc phải không?

경림 : Tôi là người Hàn Quốc. Bạn đang làm công việc gì thế ?

짱혠 : Tôi là kế toán viên. Còn bạn thì đang làm gì vậy?

경림 : Tôi là giáo viên. Gia đình bạn có những ai vậy?

짱혠 : Gia đình tôi có bố mẹ, em trai, em gái và tôi. Còn gia đình bạn thì sao?

경림 : Gia đình tôi có mẹ, có chị gái và tôi.

짱혠 : Mình rất được gặp bạn

경내 : Mình cũng rất vui được gặp bạn.

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn