Tiếng Hàn cơ bản – Mẫu câu 06: “Việc..là sự thật/đúng là..”

Tiếng Hàn cơ bản mẫu câu 6: …것은 사실이다 : Việc …là sự thật/ Đúng là…

1. 민수가 학생인 것은 사실이에요.
Minsu đúng là học sinh .

2. 민수가 한국말을 배운 것은 사실이에요.
Việc Minsu học tiếng HànQuốc là sự thật.

3. 김 선생님이 돈이 없는 것은 사실이에요.
Việc ông Kim không có tiền là sự thật .

4. 목사님이 술을 안 마시는 것은 사실이에요.
Việc mục sư không uống rượu là sự thật .

5. 그분이 영어를 모르는 것은 사실이에요.
Việc anh ta không biết tiếng Anh là sự thật .

6. 그들이 오늘 아침에 학교에 안 온 것은 사실이에요.
Việc sáng nay họ không tới trường là sự thật .

7. 그분도 바쁜 것은 사실이에요.
Việc vị ấy cũng bận là sự thật / Đúng là anh ta bận .

8 . 한국말이 어려운 것은 사실이에요.
Tiếng Hàn đúng là rất khó .

Tài liệu tiếng Hàn

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn