Tiếng Hàn cơ bản – Mẫu câu 04 “Giống như, trông gống như”

Học tiếng Hàn – Các mẫu câu tiếng Hàn cơ bản  Danh từ + 같이/처럼 (giống như + danh từ) và Danh từ + 같이/처럼 보이다 (trông giống như + danh từ)

1. 저 아이는 어른같이 말해요.
Thằng bé nói chuyện như người lớn vậy.
2. 이 교수님처럼 유명하고 싶어요.
Tôi muốn nổi tiếng như giáo-sư Lee.
3. 그 여자는 배우같이 예뻐요.
Cô ấy đẹp như diễn viên.

**Danh từ + 같이/처럼 보이다 (trông giống như + danh từ)

1. 그 분은 학생처럼 보여요. 
Anh ấy trông giống học·sinh.
2. 저는 뭣같이 보여요?
Tôi trông giống cái gì?
3. 그는 한국 사람처럼 보이지 않아요.
Anh ấy trông không giống người Hàn·Quốc.
4. 그 사람처럼 보이고 싶어요.
Tôi muốn được trông giống như anh ấy.

 

Tự học Hàn Việt

 

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn