Tiếng Hàn Cơ Bản – Bài 1: Nguyên âm và phụ âm

Bài học đầu tiên trong học tiếng Hàn cơ bảnhọc tiếng Hàn muốn giới thiệu đến các bạn bài học “Nguyên âm và phụ âm trong tiếng Hàn”

Phụ Âm Cơ Bản trong tiếng Hàn

Phụ âm

Tên chữ cái

Âm tương ứng

Ghi chú

이응 /i-eung/ Phụ âm câm-> không đọc khi đứng đầu âm tiết
기역 /ghi- yeok/ G nằm khoảng giữa âm tiết k và g
니은 /ni-eun/ N Tương ứng âm ‘N” trong tiếng Việt
디귿 /di-geut/ Đ nằm khoảng giữa âm tiết t và đ
리을 /li-eul/ L, R Có lúc đọc thành r hay l

Nguyên Âm Cơ Bản trong tiếng Hàn

Nguyên âm

Tên nguyên âm

(phiên âm quốc tế)

Cách đọc

Ghi chú

아 /a, ah/ A Hơi giống âm “a” trong tiếng Việt nhưng hạ thấp giọng
어 /eo/ Nằm khoảng giữa âm “o” và “ơ” trong tiếng Việt
오 /o/ Nằm khoảng giữa âm “ô” và “u” trong tiếng Việt
우 /u, oo/ Uu Gần giống âm “u” trong tiếng Việt nhưng phát âm ngân dài
으 /eu/ Ư Tương ứng với âm “ư” trong tiếng Việt
이 /ee/ Ii Tương ứng với âm “i” trong tiếng Việt

Các bạn chú ý cách phát âm. Nhớ điều chỉnh âm vực để có thể phát âm một cách chuẩn xác nhất.

Âm Tiết trong tiếng Hàn

/a/어

/oơ/오

/ôô/우

/uu/으

/ư/이

/ii/ㄱ가

/gaa/거

/goơ/고

/gôô/구

/guu/그

/gư/기

/gii/ㄴ나

/naa/너

/noơ/노

/noô/누

/nuu/느

/nư/니

/nii/ㄷ다

/da/더

/do ơ/도

/do ô/두

/duu/드

/dư/디

/dii/ㄹ라

/ra/러

/toơ/로

/roô/루

/ruu/르

/rư/리

/rii/

Đọc Các Từ Vựng Sau:

/ii/오

/oô/아가

/a- ga/아이

/a- ii/오이

/o- ii/ㄱ가구

/ga- guu/구두

/gu- duu/거리

/goơ- rii/고기

/goô- ghi/ ㄴ나

/na/너

/noơ/나라

/na-ra/나이

/na-ii/누나

/nu – na/ㄷ다리

/da-ri/도로

/doô- roô/   ㄹ라디오

/ra-di-oô/오리

/oô- ri/우리

/uu-ri/기러기

/ghi-roơ-ghi/

Âm Tiết 2:

tieng-han-co-ban-bai-1-nguyen-am-va-phu-am

Phụ Âm Cơ Bản 2:

Phụ âm

Tên chữ cái

Âm tương ứng

Ghi chú

미음 /mi-eum/ M
비읍 /bi-eup/ B
시옷 /si-ot/ S
지읒 /ji-eut/ J Gần với âm “ch” tiếng Việt
히읗 /hi-eut/ H

Nguyên Âm Cơ Bản 2:

Nguyên âm

Tên nguyên âm

Cách đọc

Ghi chú

야 /ya/ Ya
여 /yeo/ Yo Gần với âm jo /do/ trong

tiếng Việtㅛ요 /yo/Yô ㅠ유 /yu/Yu

Các bạn chú ý cách phát âm, tập trung lắng nghe và đọc theo bài thu âm. Nhớ điều chỉnh âm vực để có thể phát âm một cách chuẩn xác nhất.

Học tiếng Hàn trực tuyến qua Skype!

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn