[Tiếng Hàn chuyên ngành] – Chuyên ngành “Pháp luật” (P7)

Chủ đề: Luật & Xã Hội (Phần 3)

 1. 심리하다:—– ▶ thẩm lý
 2. 심문:—– ▶ thẩm vấn
 3. 심사:—– ▶ thẩm tra
 4. 압수:—– ▶ tịch thu
 5. 영장:—– ▶ lệnh
 6. 용의자:—– ▶ kẻ tình nghi
 7. 원고:—– ▶ nguyên đơn
 8. 원적:—– ▶ quê quán
 9. 위법:—– ▶ vi phạm pháp luật
 10. 위험:—– ▶ nguy hiểm
 11. 유괴:—– ▶ lừa dối , dụ dỗ bắt cóc
 12. 유괴범:—– ▶ tội phạm bắt cóc
 13. 유죄:—– ▶ có tội
 14. 유치장:—– ▶ nơi tạm giam
 15. 윤리:—– ▶ luân lý
 16. 의무경찰:—– ▶ canh sát ( đi nghĩa vụ )
 17. 이감:—– ▶ chuyển trại giam
 18. 이의신청:—– ▶kiếu nại , khiếu tố
 19. 이혼소송:—– ▶vụ li hôn
 20. 인권변호사:—– ▶ luật sư nhân quyền
 21. 입법:—– ▶ lập pháp
 22. 입찰 법:—– ▶ luật đấu thầu
 23. 입헌:—– ▶ lập hiến
 24. 입헌주의:—– ▶ chủ nghĩa lập hiến
 25. 자격정지:—– ▶ ngừng tư cách
 26. 자백:—– ▶ tự khai
 27. 장물:—– ▶ đồ ăn trộm
 28. 장물아비:—– ▶ kẻ chuyên tiêu thụ đồ ăn trộm
 29. 재범:—– ▶ tái phạm
 30. 재판:—– ▶ xuwe án , xét xử
 31. 재판관:—– ▶ người xử án
 32. 재판소:—– ▶ nơi xử án
 33. 적법:—– ▶ hợp pháp
 34. 전과자:—– ▶ người có tiền án tiền sự
 35. 조례:—– ▶ điều lệ
 36. 좀도둑:—– ▶ trộm vặt
 37. 종신형:—– ▶ án chung thân
 38. 죄:—– ▶ tội
 39. 죄수 :—– ▶ kẻ có tội
 40. 죄수복:—– ▶ áo tù
 41. 죄악:—– ▶ tội ác
 42. 죄인:—– ▶ tội nhân
 43. 중죄:—– ▶ trọng tội
 44. 증거:—– ▶ chứng cứ
 45. 증건하다:—– ▶ làm chứng
 46. 증인:—– ▶ người làm chứng
 47. 지방법원:—– ▶ tòa án địa phương
 48. 진범:—– ▶ thủ phạm
 49. 진술서:—– ▶ bản tường trình
 50. 진술하다:—– ▶ tường trình
 51. 진정:—– ▶ tường trình
 52. 진정서:—– ▶ bản tường trình
 53. 질서:—– ▶ trật tự
 54. 집행유예:—– ▶ tạm hoãn thi hành án
 55. 집행하다:—– ▶ thi hành
 56. 징계:—– ▶ trừng phạt
 57. 징계하다:—– ▶ trừng phạt , kỷ luật
 58. 징역:—– ▶ tù
 59. 징역살이:—– ▶ đi tù
 60. 처혈하다:—– ▶ xử phạt
 61. 처형:—– ▶ hình phạt
 62. 천벌:—– ▶ trời phạt
 63. 청소년범죄:—– ▶ tội phạm thanh thiếu niên
 64. 체포하다:—– ▶ bắt giam
 65. 초범:—– ▶ phạm tội lần đầu
 66. 출감:—– ▶ ra tù
 67. 출소:—– ▶ ra trại
 68. 출옥:—– ▶ ra tù
 69. 치안:—– ▶ trị an
 70. 탄원서:—– ▶ đơn đề nghị giúp đỡ
 71. 탈옥:—– ▶ trốn tù m trốn trại
 72. 탈옥수:—– ▶ tội phạm trốn trại
 73. 토지법:—– ▶ luật đất đai
 74. 통계법:—– ▶ luật thống kê
 75. 퇴정:—– ▶ ra khỏi tòa án
 76. 투표권:—– ▶ quyền bỏ phiếu
 77. 특별사면:—– ▶ ân xá đặc biệt
 78. 파출소:—– ▶ đồn cảnh sát
 79. 판결:—– ▶ phán quyết
 80. 판결문:—– ▶ văn bản phán quyết
 81. 판사:—– ▶ thẩm phán
 82. 패소:—– ▶ thua kiện
 83. 폭력배:—– ▶ nhóm bạo lục
 84. 피고:—– ▶ bị cáo
 85. 피고인:—– ▶ bị cáo
 86. 피의자:—– ▶ người bị tình nghi
 87. 피해자:—– ▶ người bị hại
 88. 합법:—– ▶ hợp pháp
 89. 합헌:—– ▶ hợp hiến
 90. 항고:—– ▶ kháng cáo
 91. 항소:—– ▶ kháng án
 92. 해의투자법:—– ▶ luật đầu tư nước ngoài
 93. 해정법:—– ▶ luật hành chính
 94. 행정소송:—– ▶ tố tụng hành chính
 95. 행정재판:—– ▶ xét sử hành chính
 96. 헌법:—– ▶ hiến pháp
 97. 현행범:—– ▶ tên tội phạm đang gây tội
 98. 혐의:—– ▶ nghi ngờ
 99. 혐의자:—– ▶ người bị tình nghi
 100. 형구:—– ▶ dụng cụ để tra tần hoặc xử phạt

Học tiếng Hàn

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn