[Ngữ pháp tiếng Hàn] – “Trợ từ chủ từ”

 Trợ từ chủ ngữ -이/-가 

-Được gắn sau danh từ, đại từ để chỉ danh từ đại từ đó là chủ ngữ trong câu.
'-이' được gắn sau những đại từ, danh từ có patchim ở âm cuối, `-가' được 
gắn sau những đại từ, danh từ không có patchim ở âm cuối. 
가방이 있어요. 
모자가 있어요.

 Trợ từ chủ ngữ –은/는 

Trợ từ chủ ngữ `-이/가' được dùng để chỉ rõ chủ ngữ trong câu, `은/는' được 
dùng chỉ chủ ngữ với ý nghĩa nhấn mạnh, hoặc so sánh với một chủ thể khác..
'-는' được gắn sau những đại từ, danh từ không có patchim ở âm cuối, `-은' 
được gắn sau những đại từ, danh từ có patchim ở âm cuối.
이것이 연필이에요. 
이것은 연필이에요. 
한국말이 재미있어요. 
한국말은 재미있어요.

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn