Ngữ pháp tiếng Hàn – Phó từ . giới từ , liên từ . 부사,관형사,접속사

Trong chuyên mục Ngữ pháp tiếng Hàn kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Phó từ . giới từ , liên từ . 부사,관형사,접속사

아주 rất

완전히 hoàn thành

(không phải là “giới từ” mà là “định từ-từ bổ nghĩa cho danh từ phía sau” nhé) Hiệu chỉnh: Lê Sơn {Đại Học Ngoại Ngữ và Tin Học TP.HCM}

너무 quá

아까 vừa mới

또 cũng

더 nữa

아마 có lẽ

반드시 nhất định

꼭 chắc chắn

즉시 ngay tức thì ..

에서 ở ..

부터 từ

까지 đến

같이 cùng với

만약 nếu , lỡ ra

그래서 cho nên

그렇지만 tuy vậy nhưng

그런데 nhưng mà

와 với , cùng với

과 với cùng với

안그러면 nếu không thì

Có thể thấy, việc học ngữ pháp tiếng Hàn về Phó từ . giới từ , liên từ. 부사,관형사,접속사 đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Dạy tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn