[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Luật biến âm ㄱ + ㄹ → ㄱ + ㄴ → ㅇ + ㄴ tiếng Hàn

Học tiếng Hàn – Luật biến âm ㄱ + ㄹ → ㄱ + ㄴ → ㅇ + ㄴ

Quy luật biến hóa phụ âm

ㄱ + ㄹ → ㄱ + ㄴ

ㄹ  đứng sau ㄱ sẽ được phát âm thành ㄴ

ㄱ + ㄴ → ㅇ + ㄴ
Vì ㄹ phát·âm thành ㄴ nên phụ·âm ㄱ trước nó chuyển thành âm mũi ㅇ
(ví dụ từ 학년 (學年, học niên, năm học) đọc là 항년 (hang-nhion)). 

Tóm lại: ㄱ + ㄹ → ㅇ + ㄴ

·dụ:
독립 → 독닙 → 동닙 đọc là tôông-nhip (độc·lập)
백리 → 백니 → 뱅니 đọc là peng-ni (白 狸) (bạch·li) (một giống mèo rừng lông trắng) 

대학로 [대항노] Daehangno 大學路 (đại học lộ) đường phố đại học, tên phố nổi·tiếng ở Seoul (đọc là te-hang-nô)
국립 [궁닙] 國立 (quốc·lập) (đọc là cung-nhip)
국력 [궁녁] 國力 (quốc·lực) (đọc là cung-nhiooc)
학력 [항녁] 學力 (học·lực) (đọc là hang-nhiooc)
억류 [엉뉴] 抑留 (ức·lưu, ức: chặn, lưu: giữ lại) bắt giữ (đọc là oong-nhi-u)

Tài liệu tiếng Hàn

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn