[Ngữ pháp tiếng Hàn] – “Hay, ..đã hay”…

Chỉ dùng được ở thì hiện tại và quá khứ còn tương lai thì không dùng được. Là việc hay diễn ra nhưng theo kiểu bất quy tắc (lúc hay làm lúc thì không), không màn ý nghĩa là liên tục diễn ra. Đặc biệt hay sử dụng khi nhớ lại chuyện trong quá khứ.

–> Các bạn hiểu đơn giản là :”hay”; “đã hay”

… Ví dụ:

• 수업시간에 졸곤 했어요.
Trong lớp học ‘đã’ hay ngủ gật
• 친구들과 싸우곤 했어요.
Đã hay đánh nhau với bọn bạn.
• 심심할 때 옛날 사진을 보곤 했어요.
Lúc buồn thì hay xem lại ảnh hồi xưa.
• 집에서 혼자 있을 때 책을 읽곤 했어요.
Lúc ở nhà một mình thì hay đọc sách.
• 요즘 고향 생각을 할 때마다 눈물이 나곤 해요.
Dạo này mỗi khi nhớ quê là lại (hay) khóc(chảy nước mắt).
• 우리는 부모님께 감사하는 마음을 잊곤 합니다.
Chúng ta hay quên lòng cám ơn đối với ba mẹ.
• 친구들에게 이메일을 보내곤 해.
Hay gửi email cho lũ bạn.

**Bài tập:

※ ‘-곤 하다’를 사용해서 대화를 완성하세요.

1. 가: 고향 생각이 나면 어떻게 하세요?
나: ( ).
2. 가: 고향에 가면 뭘 하세요?
나: ( ).
3. 가: 어렸을 때 친구들과 뭘 하면서 놀았어요?
나: ( ).
4. 가: 어렸을 때는 어떤 음식을 즐겨 먹었어요?
나: ( ).
5. 가: 심심할 때는 뭘 하세요?
나: ( ).
6. 가: 주말에는 남편과 뭘 하세요?
나: ( ).
7. 가: 고향 음식이 먹고 싶으면 어떻게 하세요?
나: ( ).
8. 가: 혼자 집에 있을 때는 뭘 하세요?
나: ( ).

***Bổ sung là: ” -곤 하다” là dạng viết tắt của “고는 하다”.

Ngoài ra, mình có thấy vd này trong sách:
“저 아이는 영어 밖에 모르니까 교실에서도 영어 를 쓰곤 할 거예요”. -Cậu bé đó chỉ biết tiếng Anh nên chắc cũng hay dùng tiếng Anh trong lớp học.
Vậy 곤하다 kết hợp với ㄹ/을 거예요 có phải chỉ sự suy đoán sự việc trong tương lai gần không?

Trả lời bài tập: 

1.고향 생각이 나면 부모님과 예쁜기억을 생각 곤 해요.
2. 고향에 가면 친구들과 먹고싶은음식을 먹곤해요ᆞ
3.어렸을 때는 친구들과 커피를 마시고 놀곤 했어요ᆞ
4.어렸을 때는 살국수를 즐겨 먹곤 했어요
5.심심할 때는 음악들고 친구랑 쇼핑하곤 해요…
1.고향 생각이 나면 예쁜기억을 생각곤 해요.
2.고향에 가면 동향친구와 고기를 났곤 해요.
3.어렸을 때는 친구들과 밥을 먹으면서 놀곤 했어요.
4. 어렸을 때는 김밥을 즐겨 먹곤 했어요.
5.심심할 때는 음악을 들곤 해요….

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn