[Ngữ pháp tiếng Hàn] – “Đuôi từ dạng đề nghị lịch sự” ‘-(으)ㅂ시다’

Đuôi từ này dùng để nói khi đề nghị ai cùng làm 1 việc nào đó với mình. Đuôi từ này không dùng được với ‘이다’ và tính từ. 

Ví dụ :

빨리 갑시다. Chúng ta đi nhanh lên nào. 
한국어를 공부합시다. Chúng ta cùng học tiếng Hàn nhé. 
여기에 있읍시다. Hãy cùng ở đây đi. 
기차로 갑시다. Mình đi bằng tàu hỏa đi. 
이번 주말에 만납시다. Cuối tuần này gặp nhau nha.

‘- 읍시다.’ được dùng sau gốc động từ có patchim ở âm kết thúc.
먹(다) + -읍시다 –> 먹읍시다.
‘- ㅂ시다.’ được dùng sau gốc động từ không có patchim ở âm kết thúc.
가(다) + ㅂ 시다 –> 갑시다.

Cách nói ngang hàng (반말) của đuôi từ này là ‘-자’ hoặc ‘-아/어/여’.

Ví dụ : 

빨리 가자. Đi nhanh nào. 
한국어를 공부하자. Học tiếng Hàn chung nha. 
여기에 있자. Bọn mình ở đây đi. 
기차로 가자. Mình đi bằng tàu hỏa đi. 
이번 주말에 만나자. Cuối tuần này gặp nhé.

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn