[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Cấu trúc Động từ + 기가 무섭게: “ngay, ngay lập tức..”

Đây là dạng nhấn mạnh của -자마자, mang ý nghĩa là:

Vế thứ nhất vừa kết thúc thì vế thứ hai diễn ra luôn: “ngay , ngay lập tức..” 

* Ví dụ:
남편은 집에 들어오기가 무섭게 아이부터 찾아요.(들어오다)
Ngay sau khi chồng vào nhà thì anh ấy tìm con
벨이 울리기가 무섭게 나가서 택배를 받아 왔어요.(울리다)
Ngay sau khi tiếng chuông vừa reo lên tôi liền ra nhận bưu phẩm .
남편은 아침에 일어나기가 무섭게 텔레비전 뉴스부터 봐요.(일어나다)
Chồng tôi ngay sau khi thức dậy anh ấy liền xem tin tức truyền hình.

* Lưu ý: 
-Trước 기가 무섭게 luôn là động từ
– Thực ra cấu trúc câu này không được dùng nhiều, mình đưa lên đây là chỉ để khi đi thi các bạn nên biết nghĩa của nó thôi.(hình như ngoài xem trong sách mình dùng câu này bao giờ mà chỉ dùng nhiều -자마자)
*Các bạn làm thử một số câu dưới đây. 
1. 저는 깔끔한 성격이라 밥을(…) 설거지를 하는 편이에요.(먹다)
2. 요즘 남편이 일이 많아서 자리에(…) 잠이 들어요.(눕다)
3. 옷이 젖을 까 봐 빗방울이(…) 빨래부터 걸었어요.(떨어지다)
4. 마지막 답을(…) 선생님이 시험지를 걸어가셨어요.(쓰다)
5.남편이 라면을 좋아해서 라면을(…) 다 먹어요.(사다 두다)

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn