Hội thoại tiếng Hàn – “Cách nói Xin chào”

Trong chuyên mục học tiếng Hàn giao tiếp kỳ này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học: Hội thoại tiếng Hàn – “Cách nói Xin chào”

BÀI 1:  안녕하세요 ? XIN CHÀO

Mục tiêu bài học:

Nắm bắt cách chào hỏi, giới thiệu tên, quốc tịch, nghề nghiệp

Phát âm rõ và nhớ từ vựng

1. Giới thiệu nhân vật

이 사람은 존슨입니다 .Người này là Johnson.

존슨은 학생입니다 . Johnson là sinh viên.

2. Hội thoại mẫu

안녕하세요 ? (Xin chào ?)

[an-nyƏng-ha-se-yo]

저는 존슨입니다 . (Tôi là Johnson)

[jƏ-neun jon-seun-im-mi-ta]

저는 미국 사람입니다 . (Tôi là người Mỹ)

[jƏ-neun-mi-guk-sa-ram-im-mi-ta]

저는 학생입니다. (Tôi là sinh viên)

[jƏ-neun-hak-saeng-im-mi-ta]

반갑습니다. (Rất vui được gặp)

[pan-kap-seum-ni-ta]

3. Mẫu câu/ Ngữ pháp

(a)  A  은/는  B입니다  ®  ( A là B)

Ví dụ: 저는 존슨입니다 .

Trong đó đại từ/danh từ

+ 은/는 đóng vai trò chủ ngữ

저 + 는: (Đại từ저 không có patchim)

존슨 +은: (Danh từ존슨 có patchim)

(b) Động từ + 니다/습니다.

Ví dụ:

저는 학생입니다. (Tôi là sinh viên)

반갑습니다. (Rất vui được gặp)

Trong đó:

– 저는 학생입니다.

Với 이다 :  là

이- + ㅂ니다 ®입니다

– 반갑습니다.

Với 반갑니: vui mừng

반갑-  + 습니다 ®반갑습니다

4. Chú ý phát âm

ㅂ + ㄴ ® [ㅁ + ㄴ]

존 슨입니다 . [jon-seun-im-mi-ta]

입니 ® [입니 / im-ni]

반갑습니다. [pan-kap-seum-ni-ta]

습니 ® [습니 / seum-ni]

Cùng tập phát âm

– 안녕하세요 ?

[an-nyƏng-ha-se-yo]

– 저는 존슨입니다 .

[jƏ-neun jon-seun-im-mi-ta]

– 저는 미국 사람입니다 .

[jƏ-neun-mi-guk-sa-ram-im-mi-ta]

– 저는 학생입니다.

[jƏ-neun-hak-saeng-im-mi-ta]

– 반갑습니다.

[pan-kap-seum-ni-ta]

5. Từ vựng

한국: Hàn Quốc

베트남: Việt Nam

일본: Nhật Bản

미국: Mỹ

영국: Anh

중국: Trung Quốc

Tên quốc gia +사람

한국사람 : người Hàn

베트남사람: người Việt

일본사람: người Nhật

미국사람: người Mỹ

영국사람: người Anh

중국사람: người Trung Quốc

Nghề nghiệp

선생님: giáo viên

학생: học sinh, sinh viên

의사: bác sĩ

요리사 : đầu bếp

주부: nội trợ

회사원: nhân viên văn phòng

6. Thực hành

안녕하세요 ?

저는…………………….입니다.

저는…………………….사람입니다.

저는…………………….입니다.

반갑습니다.

Xin cảm ơn

감사합니디

Hẹn gặp lại

또만니요

Có thể thấy, việc học hội thoại về “Cách nói Xin chào” bằng tiếng Hàn đã giúp ích được rất nhiều người trong quá trình học tập. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua các từ ngữ cùng tổng hợp các cách học Hàn Ngữ hiệu quả giúp bản thân nhớ lâu trên nhé.

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn