[Cẩm nang tiếng Hàn] – Một số nguyên tắc trong biên dịch

Trong biên dịch không chỉ giỏi về ngôn ngữ mà còn phải biết thêm một số nguyên tắc trong dịch thuật. 

1. 원문의 내용을 잘 이해해야 한다.
Phải hiểu rõ nội dung câu văn gốc.

2. 출발어와 도착어 지식이 뛰어나야 한다.
Kiến thức về từ xuất phát và từ đến đích phải thật nổi trội.

3. 단어를 일대일 대응식으로 그대로 옮겨놓아서는 안 된다.
Không được chuyển dịch theo đúng kiểu từ thành từ (word by word).

4. 언어는 나름대로의 구조가 있으므로 단어와 단어, 행과 행, 문구와 문구를 대응시켜야 한다는 강박관념에서 벗어나야 한다.
Vì ngôn ngữ hoàn toàn dựa trên cấu trúc nên phải dịch thoát nghĩa cho câu, tránh khỏi quan niệm cưỡng chế rằng phải đối chiếu từ với từ, câu với câu, đoạn với đoạn.

5. 가능하다면 라틴어에서 유래한 잘 쓰이지 않는 단어는 피하고 이해하기 쉬운 일상어를 사용하라.
Nếu có thể thì nên tránh sử dụng từ vựng không thường được dùng có gốc từ tiếng Latin. Hãy dùng từ thông dụng dễ hiểu.

6. 수사어를 본받아 머리뿐만 아니라 귀로 들어서도 만족할 수 있도록 전체적으로 조화를 이루는 문체를 쓰도록 하라.
Không chỉ sử dụng đúng phương pháp tu từ bằng cái đầu mà còn lắng nghe bằng tai, nhưng hãy cố sử dụng câu văn hòa hợp với toàn bộ bài dịch để có thể hài lòng với nó.

Tài liệu tiếng Hàn

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn