[Từ vựng tiếng Nhật] – 6000 từ tiếng vựng thường gặp

 

Học tiếng Hàn – Từ vựng tiếng Hàn các từ thô tục trong tiếng Hàn

바보야 = Đồ ngốc
변태야 = Đồ biến thái
곶가라 ,가죽어 = Đi chết đi
개세끼야 = Đồ chó con
개놈 = Đồ chó
정신병이야 = Thần kinh à
미친놈 = Đồ điên
독약먹어가 = Đi mà uống thuốc độc đi
너 머리에무슨문제있는거야?= Đầu óc mày có vấn đề à?
씹할놈아 = Đồ đáng chết
죽을래 = Muốn chết không?
네가도대체누구냐?= Mày nghĩ mày là ai hả?
지욱에가라 = Đi chết đi

tence
452. 학년              | 學年 (học·niên) năm học, lớp = school year; grade, level
453. 신문              | 新聞 (tân·văn) nhật·báo = newspaper
454. 가지다          |  () có, sở·hữu = to have, to own, to possess
455. 이해하다      | 理解 (lí·giải) hiểu = to understand
456. 제품              | 製品 (chế·phẩm) sản·phẩm = product
457. 분야              | 分野 (phân dã ) lĩnh·vực, ngành = area, field; branch
458. 사업              | 事業 (sự·nghiệp) kinh·doanh, doanh·nghiệp
| = (영리를 목적으로 하는 경제활동) business, enterprise
459. 행위              | 行爲 (hành·vi) hành·vi = act, behavior
460. 수준              | 水準 (thủy chuẩn) tiêu·chuẩn, mức = standard, level
461. 지난해          |  () năm trước, năm ngoái = last year
462. 표현              | 表現 (biểu·hiện) biểu·hiện = [명사] expression
463. 기분              | 氣分 (khí phân) tâm·trạng = mood, feelings
464. 대                  | 代 (đại) đời, thế·hệ
| = [계승의 순위·그 기간] a generation; [치세] a reign; [시대] an age; an era.
465. 젊다              |  () trẻ, trẻ·trung, còn trẻ, tươi·trẻ = young, youthful
466. 옷                  |  () quần·áo = (의복) clothes
467. 기능              | 機能 (cơ·năng) công·dụng, công·năng, chức·năng, hàm = function
468. 순간              | 瞬間 (thuấn gian) khoảnh·khắc; giây·phút, chớp·mắt = moment, instant
469. 전쟁              | 戰爭 (chiến·tranh) (danh·từ) chiến·tranh = war
470. 전                  | 前 (tiền) trước  = before
471. 꿈                  |  () (danh·từ) giấc·mơ  = a dream
472. 할머니          |  () bà nội; bà cụ = grandmother; old woman
473. 회의              | 會議 (hội·nghị) hội·nghị, cuộc họp = meeting, conference
474. 방송              | 放送 (phóng·tống) phát (phát thanh, phát hình qua đài)
| = (음성·영상 등을 전파로 내보내는 일) [명사] broadcasting
475. 이야기하다  |  () nói chuyện = (말, 글) [명사] story (대화) talk (with/about/on),

Các ví·dụ với mỗi từ
451. 존재     | 存在 (tồn·tại) tồn·tại = existence 
a) 신의 존재를 믿다 = Tin vào sự tồn·tại của Thiên Chúa, tin có Thiên Chúa ở trên đời = believe in the existence of God
b) 화성에 생명체가 존재할까? = Trên Sao Hỏa sự·sống có tồn·tại không? = Does life exist on Mars? (생명체 = sự·sống, sinh·vật = life, (living) organism, living things)
c) 그는 존재 가치가 없는 인간이다. = Hắn ta không đáng có ở trên đời. (nguyên văn: Hắn ta là con người mà giá·trị tồn·tại chẳng có) = He is not worth living.

452. 학년     | 學年 (học·niên) năm học, lớp = school year; grade, level 
a) 그는 나보다 한 학년 위다. = Anh ấy học trên tôi một lớp./ Anh ấy học trước tôi một năm. = He is a grade above me.
b) 그는 나보다 한 학년 아래다. = Cậu ấy học dưới tôi một lớp.
c) 저는 4학년을 가르칩니다. = Tôi đang dạy học·sinh lớp 4. = I teach fourth graders.
d) 그는 중학교 2학년이다. = Cậu ta đang học lớp 8. (năm 2 trung·học) = He is in the 8th grade.

Hệ·thống giáo·dục phổ·thông của Hàn·Quốc gồm 12 năm chia thành 3 cấp: Tiểu·học: 6 năm (lớp 1 đến 6), Trung·học 3 năm (lớp 1, 2, 3), Cao·học 3 năm (lớp 1, 2, 3). Sau trung·học phổ·thông có đại·học.

d) 그녀는 3학년 주임을 맡고 있다. = Cô ấy giữ chức giáo·viên chủ·nhiệm lớp 3 (lớp cuối cấp cao·học hoặc trung·học). = She’s the head teacher of the third grade[year] classes.

453. 신문     | 新聞 (tân·văn) nhật·báo = newspaper 
a) 오늘 신문 보셨어요? = Anh đã đọc báo ngày hôm nay chưa? = Have you seen today’s newspaper?
b) 나는 아침마다 신문을 배달한다. = Tôi giao nhật·báo mỗi buổi sáng. = I deliver newspapers every morning.
c) 그 사건은 며칠 동안 신문에 대대적으로 보도되었다. = Sự-kiện/Vụ đó được đưa tin rầm·rộ trên nhật·báo trong nhiều ngày. = The incident made (national) headlines for days.

454. 가지다     |  () có, sở·hữu = to have, to own, to possess 
a) 가게를 가지고 있다. = có một cửa·tiệm, sở·hữu một cửa·hàng = keep[own] a shop.
b) 그녀는 여러가지 미덕을 가지고 있다. = Cô ấy có nhiều đức tính tốt. = She possesses many virtues. (미덕 = 美德 (mĩ đức))
c) 그 물건은 지금 내가 가지고 있다. = Bây·giờ cái đó là của tôi. = That stuff is now in my possession.
d) 그 나라 여성은 투표권을 가지고 있지 않다. = Nước đó phụ-nữ không có quyền bỏ phiếu. (bầu-cử) = In that country women do not have the rights to vote. (투표권 = right to vote = quyền bỏ phiếu; 투표 = 投票 (đầu phiếu) = bỏ phiếu bầu = vote, 권 = 權 (quyền))

455. 이해하다     | 理解 (lí·giải) hiểu = to understand 
이해 = 理解 (理 lí = (Danh·từ) Quy luật, ý chỉ của sự vật. ◎Như: thiên lí 天理, công lí 公理, chân lí 真理;
解 giải (Động·từ) Hiểu, nhận rõ được ý.
a) 이해하기 쉽다 = dễ hiểu = be easy to understand
b) 잘못 이해하다 = hiểu sai, hiểu nhầm = misunderstand
c) 이해하시겠습니까? = Bác có hiểu không ạ? = Do you understand?
d) 당신의 입장도 충분히 이해합니다. = Tôi hoàn·toàn hiểu ý của anh. = I (can) understand your situation completely.
e) 당신 심정은 이해합니다. = Tôi hiểu tâm·trạng của anh. = I understand [know] how you feel.

456. 제품     | 製品 (chế·phẩm) sản·phẩm = product 
a) 제품을 개발하다  = phát·triển sản·phẩm = develop a product
b) 새로운 제품을 출시하다 = phát·hành sản·phẩm mới = launch[release] a new product
c) 저희 제품을 이용해 주셔서 감사합니다. = Cảm ơn anh đã sử·dụng sản·phẩm của chúng·tôi ạ. = Thank you for using our product.
d) 그 가게에는 싸고 질 좋은 제품들이 많다. = Cửa·hàng đó có nhiều sản·phẩm rẻ mà chất·lượng tốt. = The store has a lot of cheap but high-quality goods. (질 (품질 = phẩm-chất), 질 = 質 (chất) = quality)

457. 분야     | 分野 (phân dã ) lĩnh·vực, ngành = area, field; branch 
(野 = dã = (Danh·từ) Đồng, cánh đồng, chỗ đất rộng và bằng phẳng)
a) 대수는 수학의 한 분야다. = Đại·số là một ngành (nhánh) của Toán·học. = Algebra is a branch of mathematics.
b) 당신의 주요 관심 분야는 무엇입니까? = Lĩnh·vực quan·tâm chủ·yếu của bạn là gì? = What is your main area of concern[field of interest]?
c) 그것은 내 전문 분야가 아니다. = Đây không phải là lĩnh·vực chuyên·môn của tôi. = It’s not in my field of work. (전문 = 專門 chuyên·môn)

458. 사업     | 事業 (sự·nghiệp) kinh·doanh, doanh·nghiệp = (영리를 목적으로 하는 경제활동) business, enterprise       
a) 민간사업 = doanh·nghiệp tư·nhân = a private enterprise
b) 사업은 어떠세요? = Việc kinh·doanh thế nào? = How’s business?
c) 사업을 시작하다 = khởi nghiệp, bắt·đầu kinh·doanh = start up a business
d) 사업에 실패하다 = thất·bại trong kinh·doanh = fail in business
e) 저는 사업을 하고 있습니다. = Tôi đang kinh·doanh tự·do. = I have my own business.
f) 그는 사업이 망했다. = Doanh·nghiệp anh ấy bị phá·sản. = His company went bankrupt. (망 = 亡 (vong) = mất)

459. 행위     | 行爲 (hành·vi) hành·vi = act, behavior 
a) 불법 행위를 저지르다 = phạm tội, làm hành·vi phi·pháp = commit an illegal act (저지르다  = to commit = phạm vào)
b) 시험에서 부정행위를 하다 = gian·lận trong thi·cử = cheat on the test  (부정행위 = hành·vi tiêu·cực)
c) 자위행위를 하다 = thủ·dâm = to masturbate (자위 = 自慰 (tự úy) = tự thỏa mãn = self comfort)

460. 수준     | 水準 (thủy chuẩn) tiêu·chuẩn, mức = standard, level 
a) 수준을 높이다 = nâng cao tiêu·chuẩn = raise[improve] standard
b) 두 아이는 수준이 비슷하다. = Hai đứa bé có mức độ như nhau. = Both children are on a similar level.
c) 그들의 생활수준은 낮다[높다]. = Tiêu·chuẩn/Mức sống của họ thấp [cao] = They have a low[high] standard of living.

461. 지난해     |  () năm trước, năm ngoái = last year 
a) 지난해를 되돌아보다 = nhìn lại năm trước = look back on last[the previous] year
b) 매출이 지난해에 비해 두 배로 늘었다. = Doanh·số bán hàng năm nay tăng 2 lần so với năm trước. = Sales (this year) have doubled compared to last year’s. (매출 = 賣出 (mại xuất) = sales; 배로 = (bằng) lần;  늘다 = tăng = to increase, to grow)
c) 우리는 지난해에 이 회사에 합병되었다. = Năm ngoái chúng tôi đã sáp nhập vào công-ty này. = We became affiliated with this company last year. (합병 = 合幷 (hợp tịnh) = sáp nhập = merge)

462. 표현               | 表現 (biểu·hiện) biểu·hiện = [명사] expression 
a) 애정 표현을 하다 = biểu·hiện tình·cảm = express affection (애정 = 愛情 (ái tình) = cảm tình thương yêu = love)
b) 그는 자신의 감정을 잘 표현하지 않는다. = Anh ấy ít khi biểu·hiện cảm·xúc của mình. = He rarely expresses[shows] his emotions. (감정 = 感情 = cảm·tình = feeling(s), emotion)
c) 그때 내가 느꼈던 기분은 말로 표현하기 어렵다. = Rất khó diễn tả (biểu·hiện) bằng lời tâm·trạng của tôi lúc đó cảm·thấy như thế nào. = It’s hard for me to express[articulate; verbalize; put into words] the way I felt at that time.

463. 기분     | 氣分 (khí phân) tâm·trạng = mood, feelings 
Khí 氣 (Danh·từ) = Trạng·thái tinh·thần.
a) 기분이 나쁘다 = Tâm·trạng xấu, tâm·trạng thật tệ = be in a bad mood
b) 지금 농담할 기분이 아니다. = Bây giờ tôi không có tâm·trạng để đùa giỡn đâu. = I’m not in a joking mood right now.
c) 그만 기분 푸세요 = Vui lên nào. = Try to forget about it./Cheer up. (그만 = ngừng, thôi)

464.      |  (đại) đời, thế·hệ = [계승의 순위· 기간] a generation; [치세] a reign; [시대] an age; an era. 
đại 代:
(1) (Danh·từ) Đời (giai·đoạn, thời·kì lịch·sử). ◎Như: Hán đại 漢代 đời nhà Hán, hiện·đại 現代 đời nay.
( 2) (Danh·từ) Lượng từ: lớp, thế·hệ, đời (trong gia·đình). ◎Như: hạ nhất đại 下一代 thế hệ sau,

a) 부모[자식]의 대 = đời/thế·hệ cha·mẹ [con·cái] = the parent’s[children's] generation.
b) 여러 대를 이어 오는 명가 = gia·đình danh·tiếng nhiều đời = a prominent family for many generations. (명가 = 名家 (danh·gia)
c) 5대째의 대통령 = Đời tổng·thống thứ 5 = the fifth President.
d) 저 가게는 지금 7대째의 주인이 운영하고 있다. = Bây giờ cửa hàng đó đang do chủ·nhân đời thứ 7 quản·lí. = The seventh in the line of proprietors runs the store now (운영 = 運營 (vận doanh), doanh = quản·lí, cai·quản = manage)

465. 젊다     |  () trẻ, trẻ·trung, còn trẻ, tươi·trẻ = young, youthful     
어리다 = trẻ, nhỏ tuổi
a) trẻ, nhỏ tuổi, ít tuổi = young = 젊은, 어린; trẻ trung, còn trẻ = youthful = 젊은이다운, 젊어 보이는
b) 당신은 아직 젊어요. 용기 잃지 말고 다시 도전해 봐요. = Anh vẫn còn trẻ. Đừng đánh mất dũng·khí. Hãy thử lại một lần nữa đi. = You”re still young. Don”t lose your courage. Try again. (용기 = 勇氣 (dũng·khí) =  courage;   잃다 = to lose = đánh mất; 도전 挑戰 (khiêu·chiến) = thử thách)
c) 나는 아직 마음은 젊다. = Tâm·hồn tôi vẫn còn tươi·trẻ. = I’m still young at heart.
d) 새파랗게 젊은 사람이 사장이 되었다. = Một người còn trẻ măng đã trở·thành chủ·tịch công·ty. = A very young person has become a company president.

466.      |  () quần·áo = (의복) clothes 
a) 옷을 입다 = mặc quần·áo = put on clothes
b) 옷을 벗다 = cởi quần·áo = take off clothes
c) 옷을 갈아입다 = thay quần·áo = change (clothes)
d) 이 옷 한번 입어 봐도 될까요? = Tôi thử mặc cái áo này một lần có được không? = May I try this on?
e) 옷 좀 깨끗하게 입어라. = Hãy mặc quần·áo sạch·sẽ một chút. = Try to keep your clothes clean.

467. 기능     | 機能 (cơ·năng) công·dụng, công·năng, chức·năng, hàm = function 
a) 이 휴대전화는 다양한 기능이 있다. = Chiếc điện·thoại di·động này có nhiều chức·năng/công·dụng. = This cellphone has various functions.
b) 나는 간기능이 좋지 않다. = Chức·năng gan của tôi không được tốt./Gan của tôi không hoạt·động tốt. = My liver doesn’t work[function] very well.
c) 그 소파는 침대 기능도 한다. = Chiếc ghế sofa đó còn có công·dụng như một chiếc giường. = The sofa can also function as a bed.

468. 순간     | 瞬間 (thuấn gian) khoảnh·khắc; giây·phút, chớp·mắt = moment, instant 
瞬 (thuấn) = (động·từ) nháy mắt, chớp mắt; (danh·từ) thì·giờ ngắn·ngủi, chóng qua
間 (gian) = (danh·từ) Khoảng, ở giữa, bên trong (thời gian).

a) 나는 여행의 매 순간을 즐겼다. = Tôi đã tận·hưởng mọi khoảnh·khắc của chuyến đi. = I enjoyed every minute[moment] of the trip. (즐기다 = hưởng·thụ = to enjoy; 여행 = 旅行 (lữ·hành) = chuyến đi = trip, travel; 매 = 每 (mỗi))
b) 지금이 바로 우리가 기다려 왔던 순간이다. = Bây·giờ chính là khoảnh·khắc mà chúng·ta đã mong đợi. =  This is the moment we’ve been waiting for.
c) 그는 마지막 순간에 마음을 바꿨다. = Anh ấy đã thay·đổi quyết·định vào giây·phút cuối·cùng. = He changed his mind at the last minute[moment].
d) 전쟁과 평화 (tên một tiểu·thuyết của nhà·văn Lev Tolstoy) = “Chiến·tranh và Hòa·bình” = War and Peace
e) 두 나라는 전쟁을 벌이고 있다. = Hai nước đang có chiến·tranh. = The two countries are at war with each other. (벌이다 = (전쟁·말다툼 등을) wage (war) = đánh nhau, 일전을 벌이다 = fight (with))

469. 전쟁     | 戰爭 (chiến·tranh) (danh·từ) chiến·tranh = war 
a) 핵전쟁 = chiến·tranh hạt·nhân = a nuclear war
(핵 核 (hạch) = (Danh·từ) Hạt, hột quả)
b) 전쟁에 이기다 = thắng trận, chiến·thắng trong cuộc chiến·tranh = win the war
c) 전쟁에 지다 = thua trận = lose the war
d) 전쟁과 평화 (서명) = Chiến·tranh và Hòa·bình = War and Peace

470.      |  (tiền) trước  = before 
a) 전에 그것을 들은 적이 있다. = Trước đây tôi đã từng nghe nói về nó rồi. = I have heard it before.
b) 전에 여기 와 본 것 같다. = Dường như trước đây tôi đã từng tới nơi này. = I think I’ve been here before.
c) 전에 여기 있던 가게가 없어졌다. = Cửa·hàng trước đây ở chỗ này giờ không còn nữa. = The store that was here before is gone.
d) 당신에 관해서는 전부터 많이 듣고 있었습니다. = Từ trước đây tôi đã nghe nhiều về anh. = I’ve heard a lot about you for some time.

471.      |  () (danh·từ) giấc·mơ  = a dream 
a) 꿈을 꾸다 = mơ (động·từ) = to dream
b) 꿈에서 깨다 = tỉnh giấc mơ = awake from a dream
c) 좋은 꿈 꾸세요! = Chúc anh có một giấc·mơ thật đẹp (ngọt·ngào)! = Sweet dreams!
d) 그와 다시 만나다니 꿈만 같다. = Tôi gặp lại anh ấy cứ như là một giấc·mơ vậy. = It’s like a dream to meet him again.

472. 할머니     |  () bà nội; bà (cụ) = grandmother; old woman 
외할머니 = bà ngoại
a) 할머니는 시골에서 혼자 살고 계신다. = Bà nội tôi sống một mình ở quê. = My grandmother lives by herself in the countryside.
b) 할머니, 여기 앉으세요. = Thưa bà, xin bà hãy ngồi xuống đây ạ. = Please sit here, Ma’am.
c) 할머니가 날 키워주셨어.= Bà nội đã nuôi lớn tôi. = My grandma brought me up. (키우다 = nuôi lớn = to raise)

473. 회의     | 會議 (hội·nghị) hội·nghị, cuộc họp = meeting, conference 
a) 회의를 열다 = mở hội·nghị [hội·thảo] = hold[have] a meeting[conference]
b) 회의는 밤까지 이어졌다. = Cuộc·họp đã kéo dài tới đêm. = The meeting went on into the night. (이어지다 =  kéo dài, tiếp·tục = (계속되다) continue, go on)
c) 회의 시간에 이 문제에 대해 얘기합시다. = Chúng·ta hãy cùng nói·chuyện về vấn·đề này trong thời·gian họp. = Let’s talk about this problem during the meeting.
d) 월요일 아침에는 주간 업무 회의가 있다. = Có buổi họp công·việc hàng tuần vào buổi·sáng thứ Hai. =

474. 방송     | 放送 (phóng·tống) phát (phát thanh, phát hình qua đài) = (음성·영상 등을 전파로 내보내는일) [명사] broadcasting 
放 (phóng) = phát ra; 送 (tống) = đưa đi, chuyển đi
a) 방송 중이다 = đang phát, đang lên sóng = be on (the) air
b) 라디오방송을 듣다 = nghe chương·trình phát trên radio = listen to a radio broadcast
c) 그 경기가 TV로 방송되나요? = Trận đấu đó sẽ được phát trên tivi phải không? = Is the game going to be televised[on TV]? (경기 = 競技 (cạnh·kĩ, cạnh: tranh·đua) = game, match)
d) 인터뷰는 수요일에 방송될 예정이다. = Cuộc phỏng·vấn dự·định sẽ được phát sóng vào thứ Tư. = The interview is scheduled for broadcast on Wednesday.

475. 이야기하다     |  () nói chuyện = (, ) [명사] story (대화) talk (with/about/on), 
이야기 (←이야기하다): câu chuyện, chuyện

a) 우리는 이야기를 시작했다. = Chúng·tôi đã bắt·đầu nói·chuyện. = We got talking.
b) 제 이야기 좀 들어 보세요. = Xin hãy lắng nghe câu chuyện của tôi. = Please listen to my story.
c) 아무한테도 이야기하지 마라. = Đừng kể chuyện này với bất·cứ ai. = Don’t tell anyone.

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất