Từ vựng tiếng Hàn nói về cãi lộn, đánh nhau

Trong chuyên mục từ vựng tiếng Hàn kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài học:

Từ vựng tiếng Hàn nói về cãi lộn, đánh nhau

Từ vựng tiếng Hàn nói về cãi lộn, đánh nhau

1. 싸우다: cãi lộn, đánh nhau
2. 일대일로 싸우다: đánh tay đôi
3. 맨주먹으로 싸우다: đánh nhau tay không
4. 멱살을 잡다: túm cổ, bóp cổ
5. 붙잡다: túm, tóm, nắm chặt

6. 발로 차다: đá chân
7. 때리다: đánh, đập, tát
8. 빰을 때리다: tát vào má
9. 머리를 때리다: đánh vào đầu
10. 주먹으로 때리다: đánh bằng nắm đấm

11. 막때리다: đánh liên tục
12. 살짝 때리다: đánh nhẹ
13. 매를 때리다: đánh bằng roi
14. 남몰래 때리다: đánh lén
15. 급소를 때리다: đánh vào huyệt

16. 따귀를 때리다: tát tai
17. 몽치로 때리다: đánh bằng gậy
18. 곤봉으로 때리다: đánh bằng dùi cui
19. 훔쳐때리다: đánh túi bụi, đánh tới tấp
20. 주먹질을 하다: vung nắm đấm, giơ nắm đấm

21. 던지다: tung, ném
22. 물건을 던지다: ném đồ
23. 찌르다: thúc, đâm
24. 옆구리에 찌르다: thúc vào cạnh sườn
25. 들부수다: xông vào, tông vào

26. 때려부수다: đánh tan tác
27. 물건을 부수다: phá đồ
28. 싸움을 말리다: can, ngăn đánh nhau
29. 싸움을 뜯어말리다: ngăn đánh nhau
30. 말을 대꾸하다: đáp trả

31. 잔소리를 하다: càu nhàu
32. 욕을 하다: chửi
33. 뒤에서 욕하다: chửi sau lưng
34. 서로 욕하다: chửi nhau
35. 말다툼하다: cãi lộn, cãi nhau, cà khịa

36. 소리를 지르다: hét, la
37. 매를 맞다: bị đòn roi
38. 빰을 맞다: bị tát tai
39. 짜증나다: bực bội
40. 화내다: nổi nóng

41. 야단을 맞다: bị mắng
42. 혼나다: bị la mắng
43. 오해하다: hiểu lầm
44. 사과하다: xin lỗi
45. 용서를 빌다: xin tha thứ

46. 용서하다: tha thứ
47. 악수하다: bắt tay
48. 화해하다: hòa giải

Học tiếng Hàn qua Skype

Bài học liên quan

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn