[Từ vựng tiếng Hàn] – Các từ thường gặp nhất (301-325)

Học tiếng Hàn Quốc – Các từ vựng tiếng Hàn thường gặp nhất và các ví dụ cụ thể cho mỗi từ (301 – 325)

301. 영화               | 映畵(ánh họa) phim = A film, a movie

302. 필요               | 必要 (tất·yếu) cần·thiết, cần (명사) = Need, requirement, necessity

303. 줄                   | cách = way, method (~방법)

304. 하늘               | bầu trời, thiên·đàng (văn chương) = The sky, heaven

305. 년대               | niên đại = Year

 

306. 과학               |科學 (khoa·học) = Science

307. 자연               | 自然 (tự·nhiên) Nature

308. 정말               | (부사) thật·sự = Really

309. 구조               | 構造  (cấu·tạo) = Construction or  structure

310. 결국               | 結局 (kết·cục) cuối·cùng = After all or  in the end

311. 밥                  | cơm = Rice

312. 입다               | mặc (quần áo) = To wear

313. 오히려           | [부사] hơn, tốt nhất là = Rather, preferably

314. 프로그램        | chương·trình = Program

315. 네                   | vâng = Yes

316. 이루어지다    | đạt được, được hoàn·thành (dạng bị·động của 이루다)

| = Get accomplished, achieved

317. 남                   | người khác = other people

318. 하루               | một ngày = A day

319. 그림               | tranh (vẽ) = A picture

320. 적                   | (~때)  lúc =   when

321. 터                   | nền, nơi = site, lot, ground, place

322. 마시다            | uống = To drink

323. 치다               | đánh = to hit, to attack, assault

324. 혼자               | (명사) một mình = Alone

325. 나가다            | (앞으로 나가다) tiến·bộ, tiến·triển, tiến lên trước

| =   To advance, proceed, go forward

 

Các ví·dụ với mỗi từ

301. 영화          | 映畵(ánh họa) phim = A film, movie 

a) 어떤 영화를 좋아하세요? = Anh thích (xem) loại phim gì? = What kind of movies do you like?

b) 영화를 보러 가다 = đi xem phim = go to the movies[cinema]

 

302. 필요          | 必要 (tất·yếu) cần·thiết, cần (명사) = Need, requirement, necessity

a) 필요 이상으로 많다 = nhiều hơn (mức) cần·thiết, quá (mức) cần·thiết = be more than necessary

b) 걱정할 필요 없어요 = Không cần (phải) lo lắng. = There is no need to worry.

c) 도움이 필요하면 전화 주세요 = Nếu cần giúp đỡ, xin hãy gọi điện cho tôi. = Please call if you need help.

d) 그 호텔은 대대적인 수리가 필요하다 = Khách·sạn đó cần sửa·chữa nhiều (toàn·bộ). = The hotel needs major repairs.

e) 그녀는 내가 필요할 때 나를 도와주었다 = Cô ấy đã giúp tôi (kịp thời) lúc tôi cần. = She helped me in my hour of need.

 

303.             | cách, phương·pháp = way, method (~방법)

a) 컴퓨터를 사용할  아세요? = Anh có biết cách sử·dụng máy vi tính không? = Do you know how to use a computer?

b) 그는 아무것도 할  모른다 = Anh ấy chẳng biết cách làm bất cứ việc gì. = There’s nothing he can do right[well].

c) 여기 영어를 할  아는 사람 있어요? = Ở đây có ai biết nói tiếng Anh không? = Are there any English speakers here?

 

304. 하늘          | bầu trời, thiên·đàng (văn chương) = The sky

a) 하늘을 날다 = bay trên bầu trời = fly in the sky[air]

b) 하늘은 구름 한 점 없이 맑았다 = Bầu trời trong xanh không một gợn mây. = The sky was clear, without a speck of cloud. (점 = 點 (điểm) chấm; 맑다 = trong, sạch (nước, không·khí))

c) 그녀는 하늘에서 내려온 천사처럼 아름다웠다 = Cô ấy xinh đẹp như một thiên·thần bước xuống từ thiên·đàng. = She was as beautiful as an angel from heaven. (내려오다 = đi xuống = to come down, 천사 = 天使 (thiên·sứ))

 

305. 년대          | niên đại = Year

a) 그 두개골의 년대를 십만년으로 추산하다. = Cái đầu·lâu đó niên·đại ước tính khoảng 100,000 năm. = estimate the age of the skull at 100, 000 years (두개골 = 頭蓋骨 (đầu hạp cốt) = đầu lâu (xương sọ người) = skull; 추산 = 推算 (thôi toán/suy toán) = ước tính = estimation)

b) 1980년대쯤에 그는 모든 연령층의 사람들에게 인기가 있었다. = Vào khoảng những năm 198x (thập·niên 1980) người già hay người trẻ đều biết anh ấy. = By the 1980s, he was popular with people of all ages. (쯤 = khoảng, chừng; 모든  = mọi;  연령층 = 年齡層 (niên linh tằng), 年niên  = năm, 齡  linh = tuổi, 層 tằng = tầng) = nhóm tuổi = an age group; 인기= 人氣 (nhân·khí), 인기 있는 = nổi·tiếng)

 

306. 과학          |科學 (khoa·học) = Science

a) 과학을 실제에 응용하다 = Ứng·dụng khoa·học vào thực·tế = apply science to practical use

b) 과학 기술 덕분에 지난 몇 년간 우리의 삶이 완전히 바뀌었다 = Nhờ khoa·học công·nghệ vài năm trước cuộc·sống chúng·ta đã thay·đổi hoàn·toàn.  = Our lives have changed dramatically over the past few years due to scientific technology.

c) 기초과학 = khoa·học cơ·bản = basic science

d) 응용과학 = khoa·học ứng·dụng = applied science

 

307. 자연          | 自然 (tự·nhiên) = Nature

a) 자연의 법칙에 따르다 = theo (quy) luật của tự·nhiên = follow the laws of nature (자연 = 法則 (pháp tắc) luật = law, rule)

b) 자연을 보존하다 = bảo·tồn tự·nhiên = preserve nature (보존 = 保存 (bảo tồn) =  preservation)

 

308. 정말          |(부사) thật·sự = Really

a) 정말 미안합니다. = Thật·sự xin lỗi. = I’m really sorry.

b) 그는 정말 똑똑하다. = Anh ấy thông·minh thật·sự. = He is so smart.

c) 정말로 뜻밖의 결과다 = Kết·quả thật·sự ngoài mong đợi. = It is really an unexpected result.

 

309. 구조          | 構造  (cấu·tạo) = Construction or  structure

a) 인간의 뇌 구조를 연구하다 = nghiên·cứu cấu·tạo bộ não con·người = study the structure of the human brain

b) 그 문장은 문법 구조가 복잡하다 = Câu đó có cấu·trúc ngữ·pháp phức·tạp. = The sentence has a complex grammatical construction.

 

310. 결국          | 結局 (kết·cục) cuối cùng = After all or  in the end

a) 그들은 결국 이혼했다 = Kết·cục họ đã li·dị nhau. = They finally divorced each other. (이혼= 離婚 (li·hôn))

b) 그들의 계획은 결국 실패했다 = Kế·hoạch của họ cuối·cùng đã thất·bại. = Their plan failed after all[in the end].

 

311.             | cơm = Rice, a meal

a) 을 먹다 = ăn cơm = have[eat] a meal

b) 그의 뺨에 풀이 붙어 있었다 = Trên má cậu ấy có hạt cơm dính vào. = There was a grain of steamed rice stuck on his cheek.

 

312. 입다          | mặc (quần áo) = to put on, To wear

a) 치마를 입다 = mặc váy wear a skirt

b) 옷이 맞는지 한번 입어 보세요 = Thử mặc (quần áo) một lần xem có vừa không. = Try[Put] it on to see if it fits (you).

c) 그녀는 교복을 입고 있었다 = (Lúc ấy) Cô ấy đang mặc đồng·phục của trường. = She was dressed in her school uniform. (교복 = 校服 (giáo phục)đồng·phục trường= school uniform)

 

313. 오히려        |[부사] hơn, tốt nhất là = Rather, preferably

a) 오히려 이것이 나아요. = Cái này thích hợp hơn. = This is preferable.

b) 오히려 그 반대를 생각해야 한다. = Tốt nhất là phải suy·nghĩ về điều ngược lại đó. =  The contrary is rather to be supposed. (반대 = 反對 (phản·đối))

c) 택시가 버스보다 오히려 시간이 더 걸렸다. = (Bắt) taxi tốn thời·gian hơn (bắt) xe buýt. = Taking a taxi was actually slower than taking a bus.

d) 그 약을 먹고 나서 오히려 병이 악화되었다 = Uống thuốc đó xong bệnh càng nặng hơn. = My illness has gotten worse since I’ve taken the medicine. (악화 = 惡化 (ác·hóa) = Tình huống trở thành xấu kém, bại hoại. degenerate, deterioration, worse)

 

314. 프로그램      | chương·trình = Program, show 

a) 그 프로그램은 몇 시에 방송하나요? = Mấy giờ phát chương·trình đó vậy? = What time is that program on?

b) 그녀는 라디오 프로그램을 진행하고 있다 = Cô ấy đang dẫn một chương·trình radio. = She hosts a radio program. (진행 = 進行 (tiến·hành) = progress, head (toward))

 

315.             | vâng, dạ = Yes

a)샌드위치 좀 드실래요?』『, 주세요』 = Anh có muốn ăn sandwich không? Vâng, cho tôi một cái. = ”Would you like a sandwich?” “Yes, please.”

b)『안 끝났어요?』『, 아직요』 = Chưa xong à? Vâng/Dạ, vẫn chưa ạ. = “Haven’t you finished?” “No, not yet.”

c)『신문 좀 가져다 줄래?』『』 = Xin hãy đưa cho tôi tờ báo! Vâng. =

“Would you bring me the (news)paper?” “Sure.”

 

316. 이루어지다    | đạt được, được hoàn·thành (dạng bị·động của 이루다)  = Get accomplished, achieved

a) 마침내 그의 소원이 이루어졌다 = Cuối·cùng mơ·ước của anh ấy đã được hoàn·thành. = Finally, his wish was fulfilled.

b) 꿈은 이루어진다 = Giấc·mơ đã được hoàn·thành/Giấc·mơ đã thành sự thật. = Dreams come true.

c)  그녀에 대한 그의 사랑은 이루어질 것 같지 않다 = Tình·yêu của anh ấy dành cho cô ấy không có vẻ như là sẽ thành·công./Tình·yêu của anh ấy cho cô ấy là vô vọng. = His love for her seems hopeless.

 

317.             | người khác = Others, other people

a) 그녀는 의 말 하기를 좋아한다  = Cô ấy thích nói nói về người khác. (Cô ấy là người nhiều chuyện/người hay buôn chuyện). = She likes to talk about others.

b) 들이 하는 대로 따라 하다 = làm theo những gì người khác làm = follow what others do

c) 의 눈을 피하다 = tránh mắt người khác (tránh không để cho ai nhìn thấy)= avoid the eyes of others

 

318. 하루          | một ngày = A day

a) 하루에 세 번 = ba lần trong một ngày = three times a day

b) 오늘 하루도 즐겁게 보내세요! = Chúc một ngày mới tốt lành nhé! = Have a nice day! (즐겁다 = dễ chịu, hài lòng = pleasant, pleased with/about)

 

319. 그림          | tranh (vẽ) = A picture

a) 그림을 그리다  = vẽ một bức tranh = make a picture[drawing; painting]  (of)

b) 그는 그림을 잘 그린다 = Anh ấy vẽ tranh đẹp. = He is a good painter.

 

320.             | (~)  lúc =   when

a) 그는 어릴 에 시골에서 자랐다 = Lúc nhỏ, anh ấy lớn lên ở miền quê. = He grew up in the countryside when he was a child.

 

321.             | nền đất, nền, nền tảng, nơi = ground, place

a) 를 닦다 = chuẩn·bị nền đất để…/làm sạch nền để…/chuẩn·bị nền·tảng để…

b) 전쟁터 = chiến·trường (nơi để đánh nhau) = battleground

c) 집터 = nền nhà

d) 일 = nơi (để) làm việc = workplace

 

322. 마시다        | uống = To drink

a) 차를 마시다 = uống trà = drink tea

b) 마실 것 좀 드릴까요? = Anh có muốn uống chút gì không? = Can I get you something to drink?

c) 그는 거의 매일 술을 마신다 = Anh ta uống rượu gần như mỗi ngày. = He drinks almost every day.

 

323. 치다          | đánh = to hit, to attack, assault

a) 적의 후방을 치다 = đánh hậu·phương địch attack[assault] the enemy from the rear

b) 포커를 치다 = đánh bài Poker = play poker

c) 기타를 치다 = đánh đàn ghi·ta

 

324. 혼자          | (명사, 부사) một mình = Alone  

a) 저는 혼자만의 시간이 필요해요 = Tôi cần ở một mình một thời·gian. = I need some time alone.

b) 그녀는 아직 혼자다 = Cô ấy vẫn một mình (chưa có bồ/người yêu/đang độc·thân). = She is still single.

c) [부사]

혼자 살다 = sống một mình  = live alone

 

325. 나가다        |(앞으로 나가다) tiến·bộ, tiến·triển, tiến lên, đi về phía trước  =   To advance, proceed, go forward

a) 그녀는 두 걸음 앞으로 나갔다 = Cô ấy tiến lên trước hai bước. = She took two steps forward.

b) 시동을 걸자 차가 천천히 앞으로 나갔다 = Khi tôi khởi·động động·cơ, xe từ từ tiến lên phía trước. = When I started the engine, the car slowly moved forward. (시동 = 始動 (thí·động, thủy·động) = khởi động; 차의 시동을 걸다 = khởi·động xe ô·tô = start a car)

Tài liệu tiếng Hàn

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất