[Tiếng Hàn qua đoạn văn] – Chủ đề “Ngày Quốc tế tiếng mẹ đẻ”

Học tiếng Hàn – Đoạn văn tiếng Hàn “Ngày Quốc tế tiếng mẹ đẻ”

모국어의 날

당신의 모국어를 사랑하십니까? 그럼 앞으로 당신의 모국어를 찬미하셔야 합니다! 2월 21일 마다 말입니다! 그것은 국제 모국어의 날이다. 2000년부터 매 년 모국어의 날 기념으로 축제가 벌여진다. UNESCO가 실시한 일이다. UNESCO는 국제 연합의 하나의 단체이다. 이 단체는 학문, 교육과 문화분야의 주제를 다룬다. UNESCO는 인구의 문화유산을 보존하려 한다. 각 언어도 문화유산이다. 그래서 각 언어는 보호되고, 장려되며 진흥되어야 한다. 2월 21일에는 언어의 다양성을 기념하는 날이다. 세계적으로 6000개에서 7000개까지의 언어가 존재한다고 평가된다. 그러나 이들 중 절반은 사멸 위기에 처해 있다. 격주마다 하나의 언어가 영원히 상실된다. 하지만 각자의 언어는 굉장한 지식보배다. 언어 속에는 민족의 지식이 모집된다. 한 국가의 역사가 그의 언어에 반영된다. 경험과 전통도 언어를 통해 전해진다. 모국어는 그래서 모든 국가 정체성의 구성요소이다. 하나의 언어가 사멸되면, 우리는 단어 이상의 것을 잃어버린다. 2월 21일에 이 모든 것을 추념하는 날을 가지는 것이 목표이다. 언어가 어떤 의미를 갖는지 사람들은 이해하는 것이 목표이다. 사람들은 또한 언어를 보존하기 위해 무엇을 할 수 있는지에 대해 생각해보게끔 하는 것이 목표이다. 그러니 당신의 모국어가 얼마나 당신에게 중요한지를 보여주도록 하세요! 모국어를 위해 하나의 케익을 만드는 것은 어떤지요? 설탕양으로 된 예쁜 케익글자로 말입니다. 당연히 본인의 모국어로요!

Ngày Quốc tế Tiếng Mẹ đẻ

Bạn có yêu tiếng mẹ đẻ của mình? Vậy thì từ nay bạn nên kỷ niệm ngày tiếng mẹ đẻ! Đó là vào ngày 21 tháng Hai Đó là Ngày Quốc tế Tiếng Mẹ đẻ. Ngày này được tổ chức hàng năm kể từ năm 2000. UNESCO thành lập ngày này. UNESCO là một tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ). Đó là một tổ chức quan tâm đến các lĩnh vực khoa học, giáo dục, và văn hóa. Tổ chức UNESCO luôn nỗ lưc bảo vệ di sản văn hóa của nhân loại. Ngôn ngữ cũng là một di sản văn hóa. Vì vậy, chúng phải được bảo vệ, trau dồi, và phát huy. Đa dạng ngôn ngữ được kỷ niệm vào ngày 21 tháng 2. Người ta ước tính có khoảng 6.000 đến 7.000 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên một nửa trong số đó đang có nguy cơ biến mất. Cứ hai tuần lại có một ngôn ngữ bị mất mãi mãi. Mỗi ngôn ngữ là một tài sản tri thức khổng lồ. Tri thức của một dân tộc được gọi gọn trong các ngôn ngữ. Lịch sử của một dân tộc được thể hiện trong ngôn ngữ của nó. Phong tục và truyền thống cũng được truyền qua ngôn ngữ. Vì lý do này, ngôn ngữ bản địa là một phần bản sắc của mỗi dân tộc. Khi một ngôn ngữ mất đi là không chỉ mất đi các từ ngữ. Và tất cả điều này cần được tôn vinh vào ngày 21 tháng 2. Mọi người nên hiểu ý nghĩa của ngôn ngữ. Và con người nên thể hiện hiểu biết đó thông qua những gì họ có thể làm để bảo vệ ngôn ngữ. Vì vậy, hãy cho ngôn ngữ của bạn thấy nó quan trọng với bạn! Có lẽ bạn có thể nướng một chiếc bánh? và viết lên đó một dòng chữ thất đẹp. Trong “ngôn ngữ mẹ” của bạn, tất nhiên!

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất