Tiếng Hàn nhập môn “Patchim”

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn nhập môn:Patchim

받침 (PAT CHIM) là phụ âm luôn đứng dưới của một từ. Hầu như tất cả các phụ âm đều có thể làm 받침 nhưng khi phát âm chúng chỉ đưa về 7 phụ âm cơ bản (ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅇ) . Xem chi tiết ở bảng sau:

Bài 7:Tiếng Hàn nhập môn

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất