Tiếng Hàn nhập môn: Cấu trúc câu chính trong tiếng Hàn Quốc

Học tiếng Hàn Quốc - Tiếng Hàn nhập môn: Cấu trúc câu chính trong tiếng Hàn Quốc

1. Chủ ngữ 가/이(는/은 ) + vị ngữ

Ví dụ:

– 내 애인이 예쁩니다.
Người yêu tôi đẹp.

– 날씨가 좋습니다.
Thời tiết đẹp.

2.Chủ Ngữ+가/이(는/은 )+tân ngữ + 를/을 + động từ

Ví dụ:

– 저는 친구를 만납니다.
Tôi gặp bạn.

– 그는 장미꽃을 좋아합니다.
Nó thích hoa hồng.

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất