[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Ở sân bay”

Học tiếng Hàn Quốc giao tiếp chủ đề “Ở sân bay”

 

Tôi muốn đăng ký một chuyến bay sang Athen.

아테네행 비행기 표를 예매하고 싶어요.

ate-ne-haeng bihaenggi pyoreul yemae-ha-go shipeoyo.

Đây có phải là chuyến bay thẳng không?

직항이에요?

jikhangiyeyo?

Làm ơn cho chỗ cạnh cửa sổ, không hút thuốc.

창가 자리를 주세요, 비흡연석으로요.

changga jarireul juseyo, biheubyeonseo-geuroyo.

Tôi muốn xác nhận việc đặt vé của tôi.

예약을 확인하고 싶어요.

yeya-geul hwahginha-go shipeoyo.

Tôi muốn xóa bỏ việc đặt vé của tôi.

예약을 취소하고 싶어요.

yeya-geul chwiisoha-go shipeoyo.

Tôi muốn đổi lại việc đặt vé của tôi.

예약을 변경하고 싶어요.

yeya-geul byeonkyeong-ha-go shipeoyo.

Bao giờ có chuyến bay tới sang Rôm?

로마 행 다음 비행기가 언제예요?

roma haeng da-eum bihaenggi-ga eonjeyeyo?

Còn hai chỗ trống nữa không?

두 자리를 살 수 있어요?

du jarireul sal su isseoyo?

Không, chúng tôi chỉ còn có một chỗ trống nữa thôi.

아니요, 한 자리만 있어요.

aniyo, han jariman isseoyo.

Bao giờ chúng ta hạ cánh?

언제 착륙해요?

eonje chakryu-khaeyo?

Bao giờ chúng ta đến nơi?

언제 도착해요?

eonje docha-khaeyo?

Bao giờ có xe buýt đi vào trung tâm thành phố?

언제 버스가 시내로 가요?

eonje beoseuga shinaero kayo?

Đây là va li của bạn phải không?

그게 당신의 여행가방이에요?

keuge tangshinye yeohaenggabangiyeyo?

Đây là túi của bạn phải không?

그게 당신의 가방이에요?

keuge tangshinye kabangiyeyo?

Đây là hành lý của bạn phải không?

그게 당신의 짐이에요?

keuge tangshinye jimieyo?

Tôi có thể mang theo bao nhiêu hành lý?

얼마나 많은 짐을 가져갈 수 있어요?

eolmana manheun jimeul kajyeo-gal su isseoyo?

Hai mươi kilô.

20킬로요.

20gilloyo.

Sao, hai mươi kilô thôi ư?

네? 겨우 20킬로요?

ne? kyeou 20gilloyo?

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất