[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Màu”

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn giao tiếp chủ đề “Màu”

Tuyết màu trắng.

눈은 하얀색이에요.

nuneun hayansaegieyo.

Mặt trời màu vàng.

태양은 노란색이에요.

taeyangeun noransaegieyo.

Quả / trái cam màu da cam.

오렌지는 주황색이에요.

orenjineun juhwahngsaegieyo.

Quả / trái anh đào màu đỏ.

앵두는 빨간색이에요.

aengduneun ppal-kansaegieyo.

Bầu trời màu xanh nước biển.

하늘은 파란색이에요.

haneu-reun paransaegieyo.

Cỏ màu xanh lá cây.

풀은 초록색이에요.

pu-reun choroksaegieyo.

Đất màu nâu.

흙은 갈색이에요.

heulgeun gal-saegieyo.

Mây màu xám.

구름은 회색이에요.

kureumeun hwehsaegieyo.

Lốp xe màu đen.

타이어는 검은색이에요.

tayiyeoneun geomeunsaegieyo.

Tuyết màu gì? Màu trắng.

눈은 무슨 색이에요? 흰 색.

nuneun museun saegieyo? hyin saek.

Mặt trời màu gì? Màu vàng.

태양은 무슨 색이에요? 노란색.

taeyangeun museun saegieyo? noransaek.

Quả / trái cam màu gì? Màu da cam.

오렌지는 무슨 색이에요? 주황색.

orenjineun museun saegieyo? juhwahngsaek.

Quả / trái anh đào màu gì? Màu đỏ.

앵두는 무슨 색이에요? 빨간색.

aengduneun museun saegieyo? ppal-kansaek.

Bầu trời màu gì? Màu xanh nước biển.

하늘은 무슨 색이에요? 파란색.

haneu-reun museun saegieyo? paransaek.

Cỏ màu gì? Màu xanh lá cây.

풀은 무슨 색이에요? 초록색.

pu-reun museun saegieyo? choroksaek.

Đất màu gì? Màu nâu.

흙은 무슨 색이에요? 갈색.

heulgeun museun saegieyo? kal-saek.

Mây màu gì? Màu xám.

구름은 무슨 색이에요? 회색.

kureumeun museun saegieyo? hwehsaek.

Lốp xe màu gì? Màu đen.

타이어는 무슨 색이에요? 검은색.

tayiyeoneun museun saegieyo? keomeunsaek.

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất