[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Đất nước và ngôn ngữ”

Học tiếng Hàn – Tiếng Hàn giao tiếp chủ đề “Đất nước và ngôn ngữ”

John từ London đến.

존은 런던에서 왔어요.

joneun reondeoneseo wah-sseoyo.

London ở bên Anh.

런던은 영국에 있어요.

reondeoneun yeongguge isseoyo.

Anh ấy nói tiếng Anh.

그는 영어를 해요.

keuneun yeongeoreul haeyo.

Maria từ Madrid đến.

마리아는 마드리드에서 왔어요.

marianeun madeurideueseo wah-sseoyo.

Madrid ở bên Tây Ban Nha.

마드리드는 스페인에 있어요.

madeurideuneun seupe-ine isseoyo.

Cô ấy nói tiếng Tây Ban Nha.

그녀는 스페인어를 해요.

keunyeoneun seupe-ineoreul haeyo.

Peter và Martha từ Berlin đến.

피터와 마르타는 베를린에서 왔어요.

piteowah mareutaneun bereu-llineseo wah-sseoyo.

Berlin ở bên Đức.

베를린은 독일에 있어요.

bereu-llineun do-gi-re isseoyo.

Hai bạn nói tiếng Đức à?

당신들 둘 다 독어를 해요?

tangshindeul dul da do-georeul haeyo?

London là một thủ đô.

런던은 수도예요.

reondeoneun sudoyeyo.

Madrid và Berlin cũng là thủ đô.

마드리드와 베를린도 수도예요.

madeurideuwah bereu-llindo sudoyeyo.

Các thủ đô vừa lớn vừa ồn.

이 수도들은 크고 시끄러워요.

i sudodeu-reun geu-go shikkeureowoyo.

Nước Pháp ở châu Âu.

프랑스는 유럽에 있어요.

peurangseuneun yureobe isseoyo.

Nước Ai Cập ở châu Phi.

이집트는 아프리카에 있어요.

ijipteuneun apeuri-gae isseoyo.

Nước Nhật Bản ở châu Á.

일본은 아시아에 있어요.

ilboneun ashiae isseoyo.

Canađa ở Bắc Mỹ.

캐나다는 북미에 있어요.

kaenadaneun bungmie isseoyo.

Panama ở Trung Mỹ.

파나마는 중미에 있어요.

panamaneun jungmie isseoyo.

Braxin ở Nam Mỹ.

브라질은 남미에 있어요.

beuraji-reun nammie isseoyo.

 

 Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất