[Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Công việc nhỏ”

Học tiếng Hàn giao tiếp chủ đề ” Công việc nhỏ”

Tôi muốn vào thư viện.

도서관에 가고 싶어요.

doseokwahne ka-go shipeoyo.

Tôi muốn vào hiệu sách.

서점에 가고 싶어요.

seojeome ka-go shipeoyo.

Tôi muốn đến quầy tạp hoá.

신문가판대에 가고 싶어요.

shin-munkapandae-ye ka-go shipeoyo.

Tôi muốn mượn một quyển sách.

책을 빌리고 싶어요.

chae-geul billigo shipeoyo.

Tôi muốn mua một quyển sách.

책을 사고 싶어요.

chae-geul sa-go shipeoyo.

Tôi muốn mua một tờ báo.

신문을 사고 싶어요.

shin-muneul sa-go shipeoyo.

Tôi muốn vào thư viện để mượn sách.

도서관에 가서 책을 빌리고 싶어요.

doseokwahne kaseo chae-geul billigo shipeoyo.

Tôi muốn vào hiệu sách để mua một quyển sách.

서점에 가서 책을 사고 싶어요.

seojeome kaseo chae-geul sa-go shipeoyo.

Tôi muốn vào quầy tạp hoá để mua một tờ báo.

신문가판대에 가서 신문을 사고 싶어요.

shin-munkapandae-ye kaseo shin-muneul sa-go shipeoyo.

Tôi muốn đến cửa hàng / tiệm kính.

안경점에 가고 싶어요.

ankyeongjeome ka-go shipeoyo.

Tôi muốn đến siêu thị.

슈퍼마켓에 가고 싶어요.

syupeoma-gese ka-go shipeoyo.

Tôi muốn đến cửa hàng bánh mì.

제과점에 가고 싶어요.

jekwah-jeome ka-go shipeoyo.

Tôi muốn mua một cái kính.

안경을 사고 싶어요.

ankyeongeul sa-go shipeoyo.

Tôi muốn mua hoa quả / trái cây và rau.

과일과 야채를 사고 싶어요.

kwahil-kwah yachaereul sa-go shipeoyo.

Tôi muốn mua bánh mì tròn nhỏ và bánh mì.

디너롤과 빵을 사고 싶어요.

dineorol-kwah ppangeul sa-go shipeoyo.

Tôi muốn đến cửa hàng / tiệm kính để mua kính.

안경점에 가서 안경을 사고 싶어요.

ankyeongjeome kaseo ankyeongeul sa-go shipeoyo.

Tôi muốn đến siêu thị để mua hoa quả / trái cây và rau.

슈퍼마켓에 가서 과일과 야채를 사고 싶어요.

syupeoma-gese kaseo kwahil-kwah yachaereul sa-go shipeoyo.

Tôi muốn đến cửa hàng bánh mì để mua bánh mì tròn và bánh mì đen.

제과점에 가서 디너롤과 빵을 사고 싶어요.

jekwah-jeome kaseo dineorol-kwah ppangeul sa-go shipeoyo.

Dạy tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất