[Tiếng Hàn dành cho người xuất khẩu lao động] – 제 8 과 몇 시 부 터 몇 시 까 자 공 부 합 니 까?

Học tiếng Hàn Quốc “Tài liệu dành cho người xuất khẩu lao động Hàn Quốc”

8

     ?

 

1, 가: 지 금  몇 시 입 니 까?

나:  두 시 입 니 다.

2, 가: 몇 시 부 터  몇 시 까 지  공 부 합 니 까?

나:  아 홉  시 부 터 열 한 시 까 지  공 부 합 니 다.

: Ngữ Pháp

 • : Là trợ từ diễn tả ý nghĩa vị trí hoặc thời gian

예:       몇 시  에 일 어 나 세 요 ?

Mấy giờ bạn ngủ dậy?

매 일  아 침 회 사 에  갑 니 다.

Hàng sáng tôi đến công ty (đi làm)

 

 • : Là trợ từ chỉ địa điểm , nguồn gốc

예:       은 행 에 서  돈 을  찾 습 니 다.

Rút tiền ở ngân hàng

회 사 에 서  집 까 지 30 분 쯤  걸 립 니 다.

 • : Là trợ từ diễn tả nghĩa so sánh

예:       버 스 보 다   지 하 칠 이 더 빠 릅 니 다.

Tàu điện ngầm chạy nhanh hơn xe buýt.

제 동 행 이  저 보 다   키 기 큽 니 다

Em trai tôi cao hơn tôi

 • :           Là trợ từ diễn tả sự duy nhất.

예:       모 두   노 래 를 잘  하 는 데  저 만 못 해 요.

Tất cả hát đều hay, song chỉ mình tôi hát không hay (không biết hát)

저 는  야 채  만  먹 어 요.

Tôi chỉ ăn rau mà thôi

 • :  Là trợ từ diễn tả sự riêng rẽ

            Hàng ngày tôi đến công ty (đi làm)

예:       날 마 다   회 시 에   갑 니 다

Cứ 5 phút có một chuyến xe buýt

버 스 가  5 분 마 다 와 요.

 • : Là trợ từ diễn tả nguồn gốc, sự khởi đầu.

            Tôi bắt đầu làm việc từ 9 giờ sáng

예:       오 제  부 터  하 세 요.

Hãy làm bài tập từ trước.

숙 제 부 터   하 세 요.

 • : Là trợ từ diễn tả sự kết thúc

예:       몇 시 까 지  공 부 했 어 요?

Bạn học đến mấy giờ?

이 책 을  어 디 까 지 읽 었 어 요?

Bạn đọc cuốn sách này đến trang nào?

 Nói thời gian (giờ, giây, phút):

 • : Giờ

Người Hàn Quốc dùng số đếm hệ 2 để đếm giờ trong ngày.

한 시:             1 giờ                                       일 곱 시:        7 giờ

투 시:             2 giờ                                       여 덟 시:        8 giờ

세 시:             3 giờ                                       아 흡 시:        9 giờ

네 시:             4 giờ                                       열 시:             10 giờ

다 섯 시         5 giờ                                       여 한 시:        11 giờ

여 섯 시:        6 giờ                                       열 두 시:        12 giờ

 • :P hút, -giấy):

Người Hàn Quốc dùng số đếm hệ 1 để đếm phút và giây.

일 분: 1 phút                                     칠 분:             7 phút

이 분: 2 phút                                     팔 분:             8 phút

삼 분: 3 phút                                     십 분:             10 phút

사 분: 4 phút                                     십 오 분         15 phút

오 분: 5 phút                                     이 십 분         20 phút

육 분: 6 phút                                     삼 십 분         30 phút

Chú ý: Khi hỏi giờ người Hàn Quốc dùng   để hỏi:

예:       지 금  몇 시 입 니 까?  Bây giờ là mấy giờ?

지 금  정 각   여 섯  시 입 니 다: Bây giờ là 6 giờ đúng

Luyện tập viết

 

 • ? < > 쓰십시

            Đọc và viết các câu nói về giờ (theo mẫu)

4:20 → 네 시  이 십 분 입 니 다.

 

 

:

 

1,  1: 30          →……………………………………………………

2,  3: 40          →……………………………………………………

3,  5:50           →……………………………………………………

4,  7:25           →……………………………………………………

5,  12: 12        →……………………………………………………

 • (………….)   ‘

            Hãy điền trợ từ thích hợp (‘’, ’) vào  trong ngoặc:

1, 학 생 이   학 교  (………………) 갑 니 다.

2, 동 생 이   집 (…………………) 있 습 니 다

3, 친 구 가   식 당 (………………..) 밥 을 먹 습 니 다.

4, 형 이   게 임 방 (……………….) 컴 퓨 터  게 임 을 합 니 다.

 

 •     .

            Hãy trả lời các câu hỏi sau:

1, 가: 몇 시  에 일 어 납 니 까?

나: ………………………………………………………..AM 6: 25n

2, 가: 몇 시 에 학 교 에 갑 니 까?

나: ……………………………………………………….AM 8:10n

3, 가: 몇 시 에 아 침 을 먹 습 니 까 ?

나: ………………………………………………………. AM 7:30n

4, 가: 몇 시 에 잡 니 까?

나:…………………………………………………………PM11:20n

5, 가: 몇 시 에  영 와 를 봅 니 까?

나:……………………………………………………….PM 4: 50n

 •    

          Hãy lựa trọn trợ từ phù hợp để hoàn thành các câu văn:

 

만,     보 다,    마 다,     부 터,    까 지

 

 

 

1, 저 는 날  (……………….) 운 동 을 합 니 다.

2, 북 경 이 서 (……………..) 춥 습 니 다.

3, 모 두 공 부 합 니 다. 영 수 (…………….)잡 니 다.

4, 은 행 은 오 전 시 (…………………..) 오후 4 시 반 (………..) 합 니 다.

        .

     Hãy trả lời các câu hỏi sau:

1, 가: 어 디 에 서 한 국 말 을 배 웁 니 까? (학 원)

나:…………………………………………………………………………..

2, 가: 누 가 선 생 님 보 다  키 가 큽 니 까? (민 수)

나:…………………………………………………………………………..

3,  가:  주 말 마 다   무 엇 을  합 니 까?  (농 구)

나: ………………………………………………………………………….

4,  가: 몇 시 부 터  몇 시 까 지 공 부 합 니 까 ? ( 9 시 -11시)

나: ………………………………………………………………………….

5,  가: 누 구 하 고  영 화 를 봅 니 까? (여 자 친 구)

나: ………………………………………………………………………….

6,  가: 왜 커 피 만 마 십 니 까?  (커 피 를 매 우 좋 아 하 다)

나: ………………………………………………………………………….

7,   가: 누 구 한 터  전 화 를 합 니 까?  (어 머 니)

나: ………………………………………………………………………….

8,  가: 몇 시 부 터 축 구 를 시 작 합 니 까? ( 오 후 2 시)

나: ………………………………………………………………………….

9,  가: 누 가 옷 을 입 습 니 까? (형)

나: ………………………………………………………………………….

10,가: 누 가 영 와 를 봅 니 까? (친 구)

나: ………………………………………………………………………….

    : Luyện tập hội thoại

가:  지 금 은  몇 시 입 니 까?

나:  지 금 은  네 시 반 입 니 다.

가:  당 신 은  몇 시 에 점 심 을  먹 습 니 까?

나:   나 는 열 두 시 십 분 전 에 점 심 을   먹 습 니 다.

가:   당 신 은  아 침   몇 시 에  일 어 납 니 까?

나:   나 는   일 곱시 반 에  일 어  납 니 다.

은 행               Nhà băng/ ngân hàng           옆                    Bên cạnh

우 쳬 국         Bưu điện                                공 중 전 화    Điện thoại công cộng

왼 쭉               bên trái                                   건 몰               Tòa nhà

끝                    Cuối cùng/ hết                      일 층               Tầng một

화 장 시         Nhà vệ sinh                           시 장               Chợ

식 당               Nhà ăn                                    장 거 장         Bến xe

기 둑 사         ký túc xá                                역                    Nhà ga (tàu)

호 댈               Khách sạn                              시 처 역         Ga sỉ teong

아 파 트         Chung cư/ cư xá                    공 장               Nhà máy

대 사 관         Đại sứ quán                           회 사               Công ty

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất