[Tiếng Hàn dành cho người xuất khẩu lao động] – 제 6 과 영 수 기 공 부 하 지 않 습 니 다.

 Học tiếng Hàn Quốc “Tài liệu dành cho người xuất khẩu lao động Hàn Quốc”

6

.

 

1, 가: 이 것 이  사 전 입 니 까?

나: 아 니 오, 그 것 은 사 전 이 아 닙 니 다.

2, 영 수 기 한 국 말 을  공 부 합 니 까?

나: 아 니 오, 영 수 는 한 국 말 을 공 부 하 지 읺 습 니 다.

 

  Ngữ pháp

  • /   Phủ định của danh từ, đại từ.

저 는  대 학 생 이 아 닙 니 다.       Tôi không phải là sinh viên

그 것 은  제 구 두 가 아 닙 니 다.Đó không phải là đôi giầy của tôi.

  •  Không: Phủ định của động từ và tính từ

지 읺 습 니 다 = 안 – 습 니 다/ ㅂ 니 다.

예:       가 다 (đi) : 안 갑 니 다 = 가 지 않 니 다.             Không đi

먹 다 ( ăn) : 안 먹 습 니 다 = 먹 지 않 습 니 다. Không ăn

  • – chưa, chưa thể

……..  =   ……. /

예: 가 다: 못 갑 니 다 = 가 지 못 합 니 다.          Không thể đi

먹 다 : 못 먹 습 니 다 = 먹 지 뭇 합 니 다. Không thể ăn

Luyện tập viết

  • < >

           Hãy trả lời các câu hỏi sau (theo mẫu)

가: 저 분 이  일 본  사 람 입 니 까?

나:  아 니 오, (저 분 은 ) 일 분 사 람 이 아 닙 니 다

 

 

 

:

 

 

1,가:   선 생 님 이  중 국 사 람  입 니 까?

나:   아 니 오, (선 생 님 은 )……………………………………………………..

2, 가:  한 국  사 람 입 니 까?

나:   아 니 오, 저 는 ……………………………………………………………..

3, 가:   여 기 가  북 경 입 니 까?

나:    아 니 오, (여 기 는)…………………………………………………………

4, 가:   이 것 이 한 중 사 전 입 니 까?

나:    아 니 오, (그 것 은)…………………………………………………………

5, 가:   이 우 산 이 미 영 씨  우 산 입 니 까?

나:     아 니 오,……………………………………………………………………

 

 

  • < >   

           Hãy viết các câu dạng phủ định (theo mẫu)

 

 

 

 

1, 옵 니 다                             ↔ ……………………………………………………..

2, 읽 습 니 다                        ↔ ……………………………………………………..

3, 먹 습 니 다                        ↔ ……………………………………………………..

4, 사 랑 합 니 다                   ↔ ………………………………………………………

5, 신 문 을 읽 습 니 다        ↔ ……………………………………………………..

6, 친 구 를 만 닙 니 다        ↔ ……………………………………………………..

7, 이 옷 이  비 쌉 니 다       ↔ ……………………………………………………..

8, 날 씨 가 춥 습 니 다        ↔ ……………………………………………………..

9, 한 국 말 을  배 웁 니 다  ↔ ……………………………………………………..

10, 음 안 을 듣 습 니 다      ↔ ………………………………………………………

 

  •  

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

1, 가:  시 장 에  갑 니 까?

나:  아 니 오, …………………………………………………………………….

2, 가:  영 수 가  한 국 말 을  공 부 합 니 까?

나:   아 니 오, ……………………………………………………………………

3, 가:   신 문 을  읽 습 니 까?

나: 아 니 오,………………………………………………………………………

4, 가: 과 일 을 좋 아 합 니 까?

나: 아 니 오,……………………………………………………………………..

5, 가: 날 마 다 운 동 을 합 니 까?

나: 아 니 오,………………………………………………………………………

6,  가: 커 피 를 마 십 니 까?

나: 아 니 오,……………………………………………………………………..

7, 가: 영 화 를 좋 아 합 니 까?

나: 아 니 오,……………………………………………………………………..

8,  가: 택 시 를 탑 니 까?

나: 아 니 오,……………………………………………………………………..

9, 한 국 말 을  가 르 칩 니 까?

나: 아 니 오,……………………………………………………………………..

10, 바 쁘 니 까?

나: 아 니 오,……………………………………………………………………..

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất