[Tiếng Hàn dành cho người xuất khẩu lao động] – 제 5 과 영 수 가 한 국 말 을 공 부 합 니 까?

 Học tiếng Hàn Quốc “Tài liệu dành cho người xuất khẩu lao động Hàn Quốc”

5

?

1, 가:          영 수 가  한 국 말 을  공 부 합 니 까?

나:          네, 영 수 가  한 국 말 을  공 부 합 니 다.

2, 가:          누 가  김 치 를 좋 아 합 니 까?

나:          영 수 가 김 치 를 좋 아 합 니 다.

 

: Ngữ pháp

: Biến Âm

Khi các âm ‘,’hoặc  ‘  là thì phát âm là ‘k’

예: ㄱ 받 침) 가 족, 대 핵, 미 국, 저 국, 저 녕, 책, 약

(ㅋ 반 친) 부 엌

(ㄲ 받 침 ) 밖, 섞 다, 깎 기, 꺾 다.

Khi các âm “”là    thì được phát âm là ‘n’

예: (나 받 침) 사 진, 언 니, 친 구, 도 서 관, 자 전 거, 신 문, 손

Khi ‘,,,, ,hoặc    là  thì phát âm là ‘t’

예: (ㄷ 받 침) 곧, 닫 다, 얻 다, 믿 다

(ㅅ 받  침) 거 깃, 맛, 옷 다, 옷

(ㅈ 받 침) 낯, 늦 다, 젖 다, 잊 다

( ㅊ 받 침) 꽃, 빛, 낯, 쯫 다

(ㅎ 받 침) 밭, 밑, 끝, 겉

(ㅆ 받 침) 있 다, 갔 다, 봤 다.

Khi âm ‘’ là   thì phát âm là ‘’

예: (ㄹ 받 침 ) 물, 서 울, 일 분, 불 고 기, 가 을, 쌀, 교 실

Khi ‘’ là  thì phát âm là ‘’

예: (ㅁ 받 침) 마 음, 김 치, 사 람, 이 름, 점 심, 감 기, 담 배.

Khi ‘’ hoặc ‘’ là  thì được phát âm là ‘’

에: (ㅂ 받 침) 일 곱,컵, 입, 집, 잡 지, 밥

(ㅍ 받 침) 숲, 옆, 앞, 옆 집, 덮 개

Ghi chú : Phụ âm cơ bản ‘ㅇ(ng)’  không phát âm khi nó đứng trước một nguyên âm, chỉ có nguyên âm mới được phát âm (còn gọi là âm câm).

Khi ‘ㅇ’ là  받침 nguyên âm được phát âm là ‘ng’

예: (ㅇ 받 침) 강, 방, 고 향,내 면, 선 생 님, 운 동 장, 빵, 공 장

/ Trợ từ bổ ngữ

Trợ từ bổ ngữ đứng sau danh từ (hoặc đại từ) để chỉ danh từ (hoặc đại từ ) đó làm bổ ngữ trong câu.

Nếu chữ cuối của danh từ (hoặc đại từ) là nguyên âm (ngữ căn không có ‘받 침’ thì dùng ‘를’

Nếu chữ cuối của danh từ (hoặc đại từ) là phụ âm(ngữ căn có 받 침 thì dùng ‘을’

예:      책 을 읽 습 니 다.                            Tôi đọc sách

저 는 사 과 를 좋 아 해 요. Tôi thích táo

밥 을 먹 습 니 다                              Tôi ăn cơm

 

: Ai?

  Là đại từ nghi vấn được dùng khi người trong câu chưa được biết. Khi được nối tiếp với đầu ngữ chủ ngữ và nó được dùng ở dạng “

누 구 를  기 다 립 니 까?                Đợi ai đấy?

누 구 의 가 방 입 니 까?                 Cái cặp của ai đây?

누 가 옵 니 까?                                 Ai đến kia?

저 사 람 이 누 구 입 니 까?            Người kia là ai?

 

Luyện Tập

  • (…………….) ’,

          Điền trợ từ thích hợp   ‘’, ‘’ vào trong ngoặc:

1, 학 생 이  한 국 말 (………………) 공 부 합 니 다.

2, 친 구 가 빵 (……………….) 먹 습 니 다.

3, 어 머 니 가  텔 레 비 전 (……………..) 봅 니 다.

4, 학 생 이 속 제 (……………….)합 니 다.

5, 한 국 사 람 이 김 치 (………………) 좋 아 합 니 다.

6, 저 는 우 유 (…………..)마 십 니 다.

7, 저 는 사 과 (……………….) 좋 아 합 니 다.

8, 아 버 지 가 신 문 (……………….) 읽 습 니 다.

9, 동 생 이 편 지 (………………..) 씁 니 다.

  • < > .

 

가: 누 가   빵 을 먹 습 니 까? ( 동 생)

나:  동 생 이  빵 을 먹 습 니 다.

 

 

 

:

 

 

1, 가: 누 가  김 치 를 줗 아 합 니 까? ((한 국 사 람)

나: ………………………………………………………………………………..

2, 가: 누 가 우 유  를 마 십 니 까? (동 생)

나:…………………………………………………………………………………

3, 누 가 신 문  을 읽 습 니 까?

나:…………………………………………………………………………………

4, 누 가 옷 을 입 습 니 까? (형)

나:…………………………………………………………………………………

5, 누 가 영 화 를 봅 니 까? (친 구)

나:…………………………………………………………………………………

 

  • < >

Hãy hoàn thành các câu văn sau (theo mẫu)

동 생/ 우 유 / 마 십 니 다

→ 동 생 이 우 유 를  마 십 니 다.

 

 

 

보 기:

 

 

1, 영 수 / 한 국 알/ 공 부 합 니 다.

→ ……………………………………………………………………………………

2, 아 버 지/ 신 문/ 읽 습 니 다.

→ ……………………………………………………………………………………

3, 학 생/ 숙 제/ 합 니 다.

→ ……………………………………………………………………………………

4, 동 생/ 텔 레 비 전/ 봅 니 다.

→ ……………………………………………………………………………………

5, 언 니/ 밥 / 먹 습 니 ㄷㅏ.

→ ……………………………………………………………………………………

 

  •  

  Hãy trả lời các câu hỏi sau:

1, 가:  무 엇 을 좋 아 합 니 까?

나: ………………………………………………………………..…..( 고 기)

2, 가: 누 구 를 만 납 니 까?

나:…………………………………………………………………..(여 자 친 국)

3, 무 엇 을 먹 습 니 까?

나:………………………………………………………………..……(햄 버 거)

4, 가: 누 구 를 사 랑 합 니 가?

나:……………………………………………………………..…..(남 자 친 구)

5, 가: 무 엇 을 읽 습 니 까?

나: ………………………………………………………………….(잡 지)

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất