[Tiếng Hàn dành cho người xuất khẩu lao động] – 제 17 과 한 국 말 이 어 렵 지 만 재 미 있 어 요

17

 

가: 안 게 쉴 까 요?

나: 일 을 끝 내 구 쉽 시 다

가: 한 국 말 이 어 려 워 요?

나: 네, 어 려 워 요. 그 렇 지 만 재 미 있 어 요.

가: 시 간 이 있 으 면 어 디 에 가 고 싶 어 요?

나: 시 간 이 있 으 면 놀 이 공 원 에 가 고 싶 어 요.

가: 이 기 계 어 떻 게 켜 요?

나: 저 는 잘 모 르 니 까 다 른 사 람 한 테 물 어 보 세 요.

가: 왜 김 치 를 먹 지 않 아 요?

가: 김 치 가 매 워 서 먹 을 수 없 어 요.

 

  : Ngữ pháp

  • : và, và sau đó

Dùng để kết nối 2 câu thành một câu

나 는 술 제 를 하 고 잡 니 다

Tôi làm xong bài tập rồi đi ngủ

손 을 씻 고 밥 을 먹 습 니 다

Tôi rửa tay xong , sau đó ăn cơm

  • : Tuy, mặc dù …nhưng

Dùng để kết nối 2 câu thành 1 hoặc đối chiếu 2 câu với nhau, mang tính đối lập, trái nghĩa.

한 국 말 이 어 렵 지 만 재 미 있 습 니 다

Tiếng Hàn khó nhưng thú vị

갈 비 가 맛 있 지 만 비 쌉 니 다

Món Kalpi rất ngon nhưng đắt.

  • () : Vừa…….vừa

Dùng để diễn tả 2 hành động cùng diễn ra một lúc.

운 전 을 하 면 서 음 악 을 듣 습 니 다

  • () : Nếu ……thì

Diễn tả điều kiện

부 산 에 가 면 바 다 를 볼 수 있 습 니 다

Nếu đến Busan bạn sẽ nhìn thấy biển

불 이 나 면 119 로 전 화 하 세 요

Nếu có hỏa hoạn hãy gọi số 119

  • : Nên, bởi vì

- Diễn tả lý do hoặc nguyên nhân

오 늘 은 아 파 서 일 할 수 없 습 니 다

Tôi bị mệt nên hôm nay tôi đi ngủ sớm

Luyện tập viết

  • < >

Hãy liên kết 2 câu văn sau thành 1 câu theo mẫu

 

. .

-> 만숙

 

 

 

 

 

 

1. 한 국 말 이 어 렵 습 니 다. 그 렿 지 만 재 미 있 습 니 다.

->…………………………………………………………………………………………………

2. 핸 트 폰 이 비 쌉 니 다. 그 렿 지 만 편 리 합 니 다

->………………………………………………………………………………………………….

3. 이 옷 이 비 쌉 니 다. 그 렿 지 만 이 좋 습 니 다

->…………………………………………………………………………………………………

 

  • ‘()

        Sử dụng liên từ “ nếu…..thì” để liên kết 2 câu thành 1 câu

1, 돈 이 많 이 있 다/ 무 엇 을 하 고 싶 어 요?

->…………………………………………………………………………………………………

2, 피 곤 하 다/ 쉬 십 시 오

->…………………………………………………………………………………………………

3, 내 일 바 쁘 다/ 모 레 오 세 요

->………………………………………………………………………………………………….

  • < >

         Hãy liên kết 2 câu thành 1 câu theo mẫu

 

 

.

-> 다.

 

 

 

 

 

1, 저 는 잘 몰 라 요. 다 른 사 람 한 테 물 어 보 세 요

->…………………………………………………………………………………………………

2, 날 씨 가 추 워 요. 코 트 를 입 으 세 요

->…………………………………………………………………………………………………

3, 눈 이 많 이 와 요. 지 하 철 오 세 요

->………………………………………………………………………………………………….

 

Hãy sử dụng liên từ “ ” ( nguyên nhân) để hoàn thành câu văn.

1, 가:요 즘 왜 운 동 을 안 하 세 요? ( 시 간 이 없 다)

나: 어/ 아 서 운 동 을 못 해 요.

2, 가: 왜 택 시 로 안 가 요 ? ( 돈 이 없 다)

나: 어/아 서 택 시 로 갈 수 없 어 요

 

  • ” (Phương thức)

Hãy trả lời các câu hỏi

1, 가: 어 디 에 가 서 공 부 해 요? ( 학 교)

나: ……………………………………………………………………………………

2, 가: 어 디 에 가 서 물 건 을 사 요? ( 백 화 점)

나: ……………………………………………………………………………………

3,  가: 어 디 에 가 서 비 자 를 신 청 했 어 요? ( 출 입 국 관 리 사 무 소)

나: ……………………………………………………………………………………

 

 Học tiếng Nhật Bản

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất