[Tiếng Hàn dành cho người xuất khẩu lao động] – 제 16 과 여 기 서 담 배 를 피 워 도 돼 요?

16

 

?

Hút thuốc lá ở đây được không?

 

가: 여 기 서 담 배 를 피 워 도 돼 요?

나: 아 니 오, 여 기 서 담 배 를 피 우 면 안 돼 요

가: 컴 퓨 터 를 할 수 있 어 요?

나: 아 니 오, 컴 퓨 터 를 할 수 없 어 요

가: 안 국 음 식 을 만 들 줄 아 세 요?

나: 아 니 오, 한 국 음 식 을 만 들 줄 몰 라 요.

 

: Ngữ pháp

  • / : Có thể/ không thể

- Diễn tả có thể hoặc không thể thực hiện được hoặc nghĩa có khả năng hoặc không có khả năng làm được việc gì đó.

한 국 말 울 잘 할 수 있 어 요

Tôi có thể nói thành thạo tiếng Hàn

그 문 은 열 수 없 어 요

Tôi không thể mở được cửa.

  • : Có thể, cho dù, dù rằng

 - Diễn tả nghĩa cho phép.

  여 기 서 담 배 를 피 워 도 돼 요?

Hút thuốc lá ở đây được không?

전 화 좀 써 도 됩 니 까?

Tôi có thể dùng điện thoại một chút được không?

 

  • : Không được

- Diễn tả nghĩa cấm đoán

여 기 서 담 배 를 비 우 면 안 돼 요

Bạn không được phép hút thuốc ở đây

술 마 시 면 안 돼 요

Bạn không được uống rượu

 

  • / :

Diễn tả nghĩa cách thức, phương pháp và cũng có nghĩa biết, không biết

   ?

Bạn có biết sử dụng chiếc máy giặt này không?

저 는 한 국 말 을 할 줄 몰 라 요.

Tôi không biết nói tiếng hàn

 

Luyện tập viết

  • < >  

           Hãy lập các câu văn dưới dạng đuôi bổ trợ “ có khả năng/ có thể ” theo mẫu

 

.

 

 

a. 저 는 테 니 스 를 치 다→………………………………………………….

b. 저 는 운 전 을 하 다→ ……………………………………………………

c. 그 림 을 그 리 다→……………………………………………………….

d. 자 전 거 를 타 다→………………………………………………………..

e. 10 시 까 지 이 일 을 끝 내 다→……………………………………………..

        Hãy hoàn thành các câu đối thoại

가: 지 금 통 화 할 수 있 어 요?

나: 네, ……………………………………………………………………………………

가: 20 살 부 터 술 에 갈 수 있 어 요?

나: 네,…………………………………………………………………………………….

가: 제 여 권 을 잃 어 버 렸 어 요. 찾 을 수 있 어 요?

나: 네,…………………………………………………………………………………….

가: 탁 국 를 친 수 있 어 요?

나: 아 니 오, ……………………………………………………………………………..

가: 한 국 말 을 할 수 있 어 요?

나: 아 니 오,………………………………………………………………………………

  • < >

Hãy lập các câu văn dưới dạng “ nếu…..thì không được ( theo mẫu)

됩니

 

교 실 에 서 자 다→……………………………………………………….

학 생 이 술 집 에 가 다→……………………………………………..

숙 제 를 한 ㅘ 다→……………………………………………………

학 교 에 늦 게 오 다→…………………………………………………

 

  • < >

Hãy trả lời các câu hỏi (theo mẫu)

가: 요?

나: 네,

      오, 요.

 

 

가: 여 기 앉 아 도 돼 요?

나: 네,……………………………………………………………………………………

가: 일 찍 집 에 가 도 돼 요?

나: 아 니 오,………………………………………………………………………………

가: 이 책 을 봐 도 돼 요?

나: 네, 그 책 을…………………………………………………………………………….

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất