[Tiếng Hàn cơ bản] Mẫu câu 03 “Đi/Đến đâu rồi làm gì”

Học tiếng Hàn – Mẫu câu tiếng Hàn cơ bản 가서/와서…(Đi/Đến đâu rồi làm gì) (hai hành động tuần tự) (V1 + 아/어서 V2)

 

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất