[Tiếng Hàn cho người xuất khẩu lao động] – 제 4 과 영 수 가 공 부 합 니 까?

Học tiếng Hàn Quốc “Tài liệu dành cho người xuất khẩu lao động Hàn Quốc”

4

?

 

1, :   ?

                : ,   .

2, : ?

                : .

 

문 법- Ngữ pháp

- Quy tắc phát âm cơ bản

–Luyện âm

Trong trường hợp đi sau 1 patchim là 1 nguyên âm của phụ âm dưới trở thành âm đầu của âm tiết sau.

Hãy nghe đọc, phát âm chính xác những từ được viết trong ngoặc:

목 요 일 [모 교 일]             학 원 [ 하 권]            받 아 요[바 다 요]

Mô kiô il            ha kuơn                           pa ta iô

음 악 [으 막]                       입 어 요[이 버 요]                옷 울 [우 슬]

u mak                                          i pơ  iô                           ô sưl

책 꽂 이 [책 꽂 지] 꽃 은[꼬 츤 ]             부 엌 으 로[부 어 크 로]

trek kô chi                     kkô trưl                               pu ơ khư rô

밭 으 로[바 트 로]              높 아 요 [노 파 요]

pa thư rô                               nô pha iô

Luyện đọc các vị dụ sau:

1, 옷 을  입 어 요                            ô sưl i pơ iô

2, 꽃 을 꽂 아 요                             kkô trưl kkô cha iô

3, 몬 으 로 들 어 오 세 요 mu nư rô tư rơ ô sê iô

4, 옷 으 세 요                                  u sư sê iô

5, 마 음 에 들 어 요                       ma ư mê tư rơ iô

6, 가 족 이 살 아 요                       ka chô ki sa ra iô

7, 밥 을 먹 어 요                             pa pưl mơ kơ iô

8, 일 곱 에 서 셋 을 빠 요 il kô pê sơ sê sưl ppe iô

Trong trường hợp patchim đôi, chỉ âm của patchim bên phải được đọc luyến âm.

Hãy nghe đọc và phát âm chính xác các từ sau:

닭 이 [달 기]           읽 으 세 요[읽 그 세 요]                 삶 은 [살 믄]

Tal ki                                 il kư sê iô                           sal mưn

앉 아 요 [안 자 요] 여 덟 이 [여 덜 비]               넓 어 요 [널 버 요]

An cha iô                           yơ tơl pi                              Nơl pơ iô

Luyện đọc các ví dụ sau:

-         값 이  비 싸 요                      kap sipi sa iô

-         친 구 가 있 어 요                  trin ku ka it sơ iô

-         젊 어 서 배 웠 어 요            chơl mơ sơ  pe ươt sơ iô

-         날 씨 가 맑 아 요                  nal ssi ka mal ka iô

-         밝 은 성 격                            pal kưn sơng kiơk

-         옷 이 얇 아 요                       ô si yal pa iô

-         책 을 읽 었 요                       tre kưl il kơt sơ  iô

-         삶 은 계 란                            sal mưn kiê ran

-         집 이 넓 어 요                       chi pi nơl pơ iô

-         맛 이 없 었 어 요.                 Ma si ơp sơt sơ iô

Khi  ㅎ đi sau hoặc trước  ㄱ,ㄷ, ㅂ hoặc ㅈ  patchim thì âm của chúng đổi thành ㅋ,ㅌ,ㅍ hoặc ㅊ tách biệt.

백 화 점[배 콰 점]                국 화[그 콰]              좋 지 요[조 치 요]

Pe khoa chơm                ku khoa                           chô tri iô

깨 끗 해 요 [깨 끗 해 요]    -[깨 끄 태 요]     쌓 고[싸 코]

Kke kkư the iô           sa khô

많 죠[만 쵸]              급 히[그 피]              입 학[잎 팍]

Man trio                    kư phi                       i phak

Đi sau ㅎ là 1 nguyên âm khác thì ㅎ không được phát âm ra (âm câm)

Hãy chú ý các vị dụ bên dưới:

좋 아 요 [조 아 요]               놓 으 세 요 [노 으 세 요]                많 이[마 니]

Chô a iô                                       nô ư sê iô                          ma ni

싫 으 면[시 르 면]                괜 찮 아 요[괜 차 아 요]

Si rư miơn                                   koen tra na iô

Như các vị dụ đã được minh họa thì khi ‘ㅎ’ được nối với ‘ㄴ’, ㄹ,ㅁ,ㅇ’  nó được phát âm nhẹ đi hoặc mất âm.

은 행 (으 냉)                         전 화 (저 놔)             안 녕 하 (안 녕 이)

Ư neng                                chơ noa                          an niơng i

피 곤 해 요(피 고 내 요)     열 실 히(열 시 미)                말 해 요(마 래 요)

Phi kô ne iô                   yol si mi                               ma re iô

Hãy nghiên cứu bảng và các vị dụ bên dưới, chú y các âm ‘ㄱ,ㄷ’ và ‘ㅂ’ có thể thay đổi từ những phụ âm đơn thành những phụ âm đôi:

 

ㄱ                      ㄱ          [ㄲ]

ㄷ 소 리      +   ㄷ    =    [ㄸ]

ㅂ                      ㅂ         [ㅃ]

ㅅ         [ㅆ]

ㅈ         [ㅉ]

 

 

 

 

엽 서[엽  써]             잡 지 [잡 찌]             있 고 [읻 꼬]             맥 주 [맥 쭈]

Yơp ssơ                   chap cchi                     i kkô                       mek cchu

식 당[식 땅]              택 시 [택 씨]             늦 잠[늗 잠] -> [늗 짬]

Sik ttang                   thek  ssi                                      nưl ccham

Luyện đọc các ví dụ sau:

1, 늦 게                                              2, 몇 분 입 니 까?

3, 돌 솥 밥 주 십 시 요                    4, 엽 서 를 샀 습 니 다

5, 직 장 이 어 디 입 니 까? 6, 경 복 궁

7, 이 웃 집 사 람.                              8, 걱 정 하 마 세 요.

9, 백 과 사  전                                   10, 작 가 이 십 니 다.

Đi sau ‘ㄴ’ là một ‘ㄹ’ thì âm của nó chuyển thành ‘ㄹ’như những ví dụ sau:

편 리[펼 리]                          원 ㄹ[월 래]              연 락[열 락]

Phiơl li                                 uơl le                        yơl lak

신 라[실 라]                          전 라 도[절 라 도]    딜 니 라[달 라 라]

Sil la                                         chơl la tô                  tal la ra

Luyện đọc các ví dụ sau:

1. 난 로                      2. 인 류                      3. 진 리          4. 실 내          5.설 날

Hãy nghiên cứu những ví dụ và bảng dưới đây để thấy được sự chú ý đặc biệt của âm ‘ㅂ,ㄷ,ㄱ’thay đổi như thế nào khi chúng được nối với ‘ㅁ’ hoặc ‘ㄴ’

 

ㄷ 소 리

 

+ ㅁ, ㄴ

 

=

[ㅁ]

[ㄴ]

[ㅇ]

 

예: 갑 니 다[ 감 니 다]                                먹 습 니 다[먹 슴 니 다]

Kam nit a                                                          mơl sưm ni ta

있 는 [인 는]                                           낱 말 [낟 말] -> [난 말]

In nưn                                                                          nan mal

작 년[장 녕]                                            한 국 말[한 궁 말]

Chang niơn                                                   han kung mal

박 물 관[방 물 관]                                   앞 문[암 문]

Pang mưl koan                                     am mun

 

Luyện đọc các vị dụ sau

1,  십 만 원 입 니 다.                                   2, 신 사 숙 녀 여 러 분

3, 백 년 쯤 필 요 해 요                                4, 동 생 애 있 는 사 람

5, 국 내 여 행                                                6, 옷 만 예 뻐 요

7, 나 무 가  없 는 도 시                               8, 앞 문 으 로 오 세 요

9, 조 금 후 에 끝 나 요                                10, 작 년 에 왔 어 요

Khi ‘ㄹ’ đi sau các âm ‘ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㅁ,ㅂ,ㅇ’  thì âm được phát âm thành ‘ㄴ’:

 

종 로[ 종 노 ]                                    심 리 [ 심 니 ]                       류[  종 뉴 ]

Chông nô                                               sim ni                               chông niu

대 통 령[   대 통 녕   ]                      염 려[   염 녀  ]           정 류 장   [  정 뉴 장    ]

Te thông niơng                               yơm niơ                         chơng niu chang

속 리 산[속 니 산]    -> [  동 닙   ]

Tong nip

속 리 산[속 니 산]   -> [   송 니 산  ]

Sông ni san

압 력[압 녁]             -> [   암 녁  ]

Am niơk

 

/ :Là trợ từ chủ ngữ đứng sau danh từ (hoặc số từ, đại từ) chỉ rằng danh từ (hoặc số đại từ) đó làm chủ ngữ trong câu.

- Nếu danh từ (hoặc đại từ) kết thúc bằng nguyên âm (không có ) thì dùng

- Nếu danh từ (hoặc đại từ) kết thúc bằng phụ âm ( ) thì dùng

예: 가 방 이 큽 니 다:                      Cái túi rộng

날 씨 가  좋 습 니 다                 Thời tiết đẹp

 

//   Này, kia, đó

Đây là những đại từ chỉ định, luôn đặt trước danh từ (hoặc đại từ).

이- Chỉ người hoặc vật ở gần người nói

저- Chỉ người hoặc vật ở xa người nghe và người nói.

그- Chỉ người hoặc vật ở gần người nghe xa người nói, hoặc đã đề cập trước đó.

예: 이 것 이  무 엇 입 니 까?                      Cái này là cái gì ?

그 것 을  주 십 시 요.                            Hãy cho tôi cái đó

그 책 을  읽 고 싶  습 니 다                  Tôi muốn đọc sách đó.

 

Ví dụ

누 구    (Ai?) 누 가(-누 구 +가) 이 빵 을 먹 었 어 요?

어제 누 구 를 만 났 습 니 까?

누 구 한 테 이 선 물 을 줄 거 예 요?

무 엇    (cái gi?) 이 름 이  무 엇 입 니 까?

무 엇 을 하 고  싶 습 니 까?

무 슨 + Danh từ (gì) 무 슨 일 을 하 세 요?
어 디    (đâu?) 어 디 에 갈 까 요?

어 디 에 서 살 아 요?

언 제                       (khi nào?) 언 제 잡 에 가 세 요?
얼 마                       (bao nhiêu?) 이 거 얼 마 예 요?
어 마 나                  ( bao lâu?) 여 기 얼 마 나 계 실 거 예 요?
어 떻 게                  (như thế nào?) 회 사 에 어 떻 게 와 요?
어 떤                       (như thế nào?) 어 떤 색 을 좋 아 하 세 요 ?
어 느                       ( nào?) 어 느 나 라 에 서 왔 어 요?
왜                            (Tại sao?) 한 국 에 왜 오 셨 어 요?
몇                            (mấy?) 지 금 몇 시 예 요?

 

: Luyện tập viết

다 음  빈 칸 에 ‘이, 나,  가’ 를 녛 으 십 니 오

Hãy điền trợ từ (‘이’, ‘가’) thích hợp vào trong ngoặc:

1, 이 것 (……………) 무 엇 입 니 까?

2, 제 (……………….) 학  생 입 니 다.

3, 여 기(…………….) 교 실 입 니 다.

4, 이 름 (……………) 무 엇 입 니 까?

5, 저 분 (……………) 누 구 입 니 까?

6, 저 기(…………….) 어 디 입 니 까?

7, 한 국 말 선 생 님 (……………) 누 구 입 니 까?

8, 집 (…………….) 어 디 입 니 까?

9, 동 생 (…………….) 옵 니 다.

10, 언 니 (……………) 잡 나 디.

11, 친 구 (……………) 공 부 합 니 다.

12, 아 버 지 (…………) 읽 습 니 다.

13, 형 (………………..) 먹 습 니 다

14, 선 생 님 (…………) 가 르 칩 니 다

15, 여 자 (…………….) 웃 습 니 다.

16, 사 장 님 (…………) 기 다 립 니 다.

17, 어 머 니 (…………) 요 리 합 니 다

18, 외 국 사 람 (…………) 만 듭 니 다

 

< > .

Hãy viết thành các câu (theo mẫu)

다 →

 

보 기:

 

1, 오 다          →……………………………………………………………………

2, 자 다          →……………………………………………………………………

3, 공 부 하 다→……………………………………………………………………

4, 읽 다          →……………………………………………………………………

5, 먹 다          →……………………………………………………………………

6, 가 르 치 다→…………………………………………………………………..

7, 웃 다          →……………………………………………………………………

8, 기 다 리 다→………………….…………………………………………………

9, 만 나 다     →………………………………….…………………………………

10, 만 들 다   →…………………………….………………………………………

 

< >

  Hãy trả lời các câu sau theo mẫu

가:  누 가 공 부 합 니 까? (학 생)

나:  학 생 이 공 부 합 니 다.

 

:

 

 

1, 가: 누 가 먹 습 니 까? (친 구)

나:  ………………………………………………………………………………..

2, 누 가 기 다 립 립 니 까? (의 사)

나:………………………………………………………………………………….

3, 누 가 배 웁 니 까? (영 수 씨)

나:………………………………………………………………………………….

4, 누 가 쉽 니 까? (둥 생)

나:………………………………………………………………………………….

5, 누 가 십 니 까? (누 나)

나:………………………………………………………………………………….

6, 누 가 만 듭 니 까? (언 니)

나:………………………………………………………………………………….

7, 누 가 가 르 칩 니 까? (선 생 님)

나:………………………………………………………………………………….

8, 누 가 갑 니 까? (외 국 사 람)

나:………………………………………………………………………………….

9, 누 가 닫 습 니 까? (어 머 니)

나:………………………………………………………………………………….

10, 누 가 잡 니 까?  (형)

 

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất