[Tiếng Hàn cho ngươi xuất khẩu lao động] – 제 15 과 안 국 에 가 고 싶 어 요

15

 

 

가: 지 금 일 하 세 요?

나: 아 니 오, 지 금 쉬 고 있 어 요

가: 좀 도 와 주 시 겠 어 요?

나: 네, 도 와 드 리 겠 습 니 다.

가: 불 고 기 를 먹 어 봤 어 요?

나: 네, 불 고 기 를 먹 어 봤 어 요.

가: 어 디 에 가 고 싶 어 요?

나: 한 국 에 가 고 싶 어 요.

 

: Ngữ pháp

  • : Đang

 - Diễn tả nghĩa đang tiến hành ( đang xảy ra)

버 스 를 기 리  고 있 어 요

Tôi đang đợi xe buýt

지 금 음 식 을 만 들 고 있 어 요

Tôi đang chế biến món ăn

  • : Làm cái gì đó cho ai

 - Diễn tả nghĩa phục vụ

한 국 말 을 가 르 쳐 주 세 요

Hãy dạy tôi học tiếng Hàn

도 와 주 세 요

Hãy giúp tôi

  • : Cố gắng làm cái gì đó

 - Diễn tả sự nỗ lực, cố gắng

이 렇 게 해 보 세 요

Làm thử như thế này

한 국 음 식 을 먹 어 보 았 습 니 다

Tôi ăn thử món ăn Hàn Quốc

  • : Muốn

 - Diễn tả nghĩa hy vọng, ước muốn

돈 을 많 이 벌 고 싶 어 요

Tôi muốn kiếm được nhiều tiền

컴 퓨 터 를 배 우 고 싶 어 요

Tôi muốn học vi tính

 

: Luyện tập

  • .

 

Hãy viết các câu văn dưới dạng hiện tại tiếp diễn

a. 이 사 람 은 지 금 농 구 를 하 다 → …………………………………………………..

b. 이 사 람 은 지 금 스 키 를 타 다→………………………………………….

c. 이 사 람 은 지 금 수 영 을 하 다→………………………………………….

d. 이 사 람 은 지 금 탁 수 를 치 다→………………………………………….

e. 형 이 웃 다                                          →…………………………………………..

 

  • < > .  

           Hãy viết các câu văn dưới dạng đuôi bổ trợ “ Hãy giúp cho” theo mẫu

 

 

 

 

a. 저 한 테 한 국 말 을  가 르 치 다→…………………………………………

b, 비 빔 밥 을 만 들 다→……………………………………………………

c, 술 한 잔 사 다→………………………………………………………….

d,  한 법 만  만 나 다→………………………………………………………

 

           Hãy hoàn thành các câu đối thoại

가: 제 가 도 와 드 릴 까 요?

나: 네, …………………………………………………………………………………….

가: 책 을 빌 려 드 릴 까 요?

나: 네, 책 을………………………………………………………………………………

가: 사 전 을 좀 빌 려 주 시 셌 어 요?

나: 네,……………………………………………………………………………………..

 

  • < >

        Hãy lập các câu văn dưới dạng đuôi bổ trợ “…thử’ theo mẫu

 

→ 

 

 

a.  테 니 스 를 배 우 다→…………………………………………………….

b.  그 사 람 을 만 나 다→…………………………………………………….

c.  그 책 을 읽 다→ ………………………………………………………….

d. 천 천 히 말 하 다→………………………………………………………..

e.  아 침 일 찍  시 장 에 가 다  →………………………………………………

  • < >

            Hãy lập các câu văn dưới dạng đuôi bổ trợ “ muốn” theo mẫu

 

 

a. 집 에 서 쉬 다→ ………………………………………………………………………..

b. 안 국 화 사 에 서 일 하 다→…………………………………………………………

c. 고 향 으 로 돌 아 가 다→………………………………………………………………

d. 사 진 을 찍 다→…………………………….………………………………………….

e. 음 악 을 들 다→…………………….………………………………………………….

            Hãy hoàn thành các câu đối thoại:

6.1. 가: 지 금 뭐 하 고 있 어 요? ( 놀 다)

나: ……………………………………………………………………………………

가: 그 럼 나 를 좀 도 와 주 시 겠 어 요?

나: 네, ………………………………………………………………………………..

6.2. 가: 한 국 음 식 을 먹 어 봤 어 요?

나: 아 니 오, ………………………………………………………………………….

가: 그 럼 지 금 한 국 식 당 에 갈 까 요?

나: 네, …………………………………………………………………………………

6.3. 가: 내 일 무 엇 을 하 고 싶 어 요?

나: 피 곤 해 요. 그 래 서 …………………………………………………………….

가: 그 럼 집 에 쉬 세 요.

6.4. 가 방 이 무 거 워 요?

나: 네, …………………………………………………………………………………

가: 제 가 도 와 드 릴 까 요?

나: 네, …………………………………………잠 사 합 니 다.

6.5. 가: 저 는 중 국 말 을  몰 라 요?

나: 그 럼 제 기 중 국 말 을 가 르 쳐 드 릴 까 요?

나: 네,…………………………………………….고 맙 습 니 다.

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất