[Tiếng Hàn cho người xuất khẩu lao động] – 제 14 과 내 일 은 영 화 를 볼 거 예 요

14

 

1,  가: 내 일 뭐 할 거 예 요?

나: 부 산 에  갈 거 예 요.

2,  가: 내 년 에 한 국 에 가 겠 습 니 까?

나: 네, 내 년 에  한 국 에 가 겠 습 니 다.

 

: Ngữ pháp

- Nếu gắn  겠 vào thân động từ sẽ xuất hiện sự phỏng đoán tương lai hoặc là ý chí.

-- Diễn tả tương lai mà người nói sẽ phỏng đoán.

보 기: (가 다)            가 + 겠 습 니 다 → 가 겠 습 니 다 ( sẽ đi)

(오 다)            오 + 겠 습 니 다 → 오 겠 습 니 다 ( sẽ tới)

(먹 다)            먹 + 겠 습 니 다 → 먹 겠 습 니 다 ( Sẽ ăn)

(읽 다)            읽 + 겠 습 니 다 → 읽 겠 습 니 다 (sẽ đọc )

 

예:       제 가 가 겠 습 니 다.                       Tôi sẽ đi

내 일  비 가 오 겠 습 니 다.            Ngày mai trời sẽ mưa.

: Luyện tập viết.

  • 다 음 <보 기> 와 같 이 미 래 형 으 로 바 꾸 십 시 오.

Hãy chuyển đổi các câu sang dạng tương lai (theo mẫu)

내 일 은  부 산 에 가 다→ 내 일 은 부 신 에 가 겠 습 니 다 = 내 일 은  부 산 에 갈 거 예 요.

 

 

보 기:

 

 

 

1, 다 음  토 요 일 에 등 산 에 가 다.

→…………………………………….= ……………………………………………

2, 다 음 달 에 시 험 을 보 다.

→…………………………………….= ……………………………………………

3, 내 년 에 친 구 랑 해 외 여 행 을 가 다.

→…………………………………….= ……………………………………………

4, 내 일 은 바 람 이 불 다.

→…………………………………….= ……………………………………………

5, 1 시 간 후 에 전 화 가 오 다.

→…………………………………….= ……………………………………………

 

  •   시오.

Hãy trả lời các câu hỏi

1, 가: 내 일 친 소 하 겄 습 니 까?

나: 네,…………………………………………………………………………….

2,  가: 내 년 에  한 국 에  가 겄 습 니 까?

나: 아 니 오, …………………………………………………………………….

3, 가: 지 하 철 을  타 겠 습 니 까?

나:  아 니 오, 지 하 칠 을……………………………………………………….

 

  • < >   .

Hãy trả lời các câu hỏi (theo mẫu)

가: 어 떤 병 원 에  갈 예 요? (내 과)

나:  내 과 에  갈 거 예 요.

 

 

보 기:

 

 

1, 가: 언 제 한 국에  갈 거 예 요? (내 년 쯤)

나:………………………………………………………………………………..

2,  가: 뭐 먹 을 거 예 요  ? (된 장 찌 개)

나:………………………………………………………………………………..

3,  가: 무 슨 음 식  을 준 비 할  거 예 요 ? (한 국 음 식)

나:………………………………………………………………………………..

 

Hãy hoàn thành các đối thoại sau:

1. 가: 한 국 말  을  배 우 시 겠 어 요?

나:  네,……………………………………………………………………………

가: 알 마  동 안 배 우 시 겠 어 요? (6 개 월)

나: ……………………………………………………………………………….

2,  가: 일 요 일  에  동 대 문  시 장 에 갈 거 예 요?

네,……………………………………………………………………………….

가: 누 구 하 고 갈 거 예 요? (님 자 친 구)

나: ………………………………………………………………………………

3,   가: 택 시 를 타 시 겄 어 요?

나: 아 니 오, ……………………………………………………………………

가:그 럼 무 엇  을 타 시 겠 어 요 ? (지 하 칠)

나: ………………………………………………………………………………

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất