[Tiếng Hàn cho người xuất khẩu lao động] – 제 13 과 어 제 비 가 왔 어 요

13

 

 

1, 가:  어 제 날 씨 가 어 땠 어 요?

나:  어 제 날 씨 가 왔 어 요

2, 가:  어 제 무 엇 을 했 어 요?

나:  우 체 그ㅜㄱ 앞 에 서 타 세 요.

 

: Ngữ pháp

  • / / :

Thời quá khứ của động từ chỉ những hành động đã xảy ra.

Khi ngữ chữ cuối của thân động từ có nguyên âm /  thì dùng ’ còn lại tất cả các chữ cuối của thân động từ có nguyên âm / / thì dùng ‘

Riêng thì dùng thành .

보 다:  보 + 았 + 습 니 다 → 보 았 습 니 다→ 봤 습 니 다

먹 다:  먹 + 었 + 습 니 다 → 먹 었 습 니 다

하 다:  하 + 였 + 습 니 다 → 했 습 니 다

 

 

 

 

 

예:       오 늘 아 침 에 병 원 에 갔 습 니 다.

Sáng nay đã đến bệnh viện

어 제 소 설 책 을 읽 었 습 니 다

Hôm qua đã đọc tiểu thuyết

작 년 에  해 외  여 햏 을 했 습 니 다.

Năm ngoái đã đi du lịch nước ngoài.

 

: Luyện tập viết:

  • < >

           Hãy chuyển đổi các câu văn sau sang dạng quá khứ (theo mẫu)

비 가 오 다 → 비 가 왔 습 니 다

= 비 가 왔 어 요.

 

 

:

 

 

1, 영 화 를  보 다                  →………………………………………………………

2, 친 구 를 만 나 다             →……………………………………………………

3,  기 분 이 좋 다                  →………………………………………………………

4,  숙 제 를 하 다                  →………………………………………………………

5,  저 녁 을 먹 다                  →………………………………………………………

  •   .    

Hãy trả lời các câu hỏi

1, 가: 어 제 일 했 어 요?

나: 네,…………………………………………………………………………

2, 가: 작 년 에  한 국 말 을 배 웠 어 요?

나: 네,…………………………………………………………………………

3, 가: 어 제 비 가 왔 어 요?

나: 네,…………………………………………………………………………

4, 가: 오늘 아 침 을 먹 었 어 요?

나: 아 니 오,……………………………………………………………………

5, 가: 기 차 표 를 샀 어 요?

나: 아 니 오, ……………………………………………………………………

 

  •   .    

Hãy trả lời các câu hỏi

1, 가: 어 제 무 엇 을 했 어 요? ( 시 장 에 가 다)

나: ………………………………………………………………………………..

2, 가: 오 늘 아 침 에 몇 시 에 일 어 났 어 요? ( 오 전 6 시)

나:…………………………………………………………………………………

3,  가: 어 제 어 디 에 서 친 구 를 만 났 어 요 ? (식 당)

나:…………………………………………………………………………………

4, 어 제 누 구 하 고 영 화 를 봤 어 요? (여 자 친 구)

나:…………………………………………………………………………………

5, 가: 오 늘  학 교 어 떻 게 왔 어 요? (버 스)

나:…………………………………………………………………………………

 

  • .

Hãy hoàn thành các câu đối thoại sau:

1, 가: 어 제 친 구 랑  영 화 를 봤 어 요.

나: 무 슨 영 화 를 보 셨 어 요 ? ( 한 국 영 화)

가: ………………………………………………………………………………..

나: 그 영 화 가 어 땠 어 요 ? (재 미 있 다)

가:………………………………………………………………………………..

2, 가: 어 제 밤 늦 게 까 지  공 부 했 어 요?

나: 오 니 오, …………………………………………………………………….

가: 그 럼 몇 시 까 지 공부 했 어 요? ( 오 후 8 시)

나:…………………………………………………………………………………

3,  가: 여 보 세 요 거 기 한 국 회 사 입 니 까?

나: 아 님 니 다. 잘 못……………………………………………………………

가: 거 기 3473-0307 이 아 니 예 요?

나: 아니 예 요. 3473-0380 이 예 요.

 

  : Luyện tập hội thoại

가: 이 구 두 알 마 예 요?

나: 3 만 원 입 니 다.

가: 비 싸 요. 좀 깎 아 주 세 요.

나: 안 돼 요. 이 거 세 일 한 값 이 에 요.

가: 여 기 서 김 치 팔 아 요?

나: 내, 알 마 나 드 릴 까 요

가: 1 킬 로 그 램 (kg) 에 얼 마 예 요?

나: 1 킬 로 에 3,000 원 입 니 다.

가: 3 킬 로 만 주 세 요.

Học tiếng Hàn Quốc

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất