[Tiếng Hàn cho người xuất khẩu lao động] – 제 10 과 “잠 깐 만 기 다 리 십 시 오”

Học tiếng Hàn “Tài liệu dành cho người xuất khẩu lao động Hàn Quốc”

10

 

 

1, 가: 김 과 장 님  계 십 니 까?

나:  네, 잠 깐 만 기 다 리 십 시 오.

2, 가:  한 국 음 식 을 만 듭 시 다.

나: 네, 무 엇 을 만 들 까 요?

가: 잡 채 를 만 듭 시 다.

: Ngữ pháp

  • () : Đuôi kết thúc câu mệnh lệnh

- Khi thân động từ kết thúc bằng nguyên âm ( ngữ căn không có 받 침) thì dùng (    십 시 오).

- Khi thân động từ kết thúc bằng phụ âm( ngữ căn có 받 침) thì dùng có ‘  으 십 시 오’

보 기:

Dạng cơ sở

Dạng câu

가 다 (đi) 가 + 십 시 오 → 가 십 시 오
오 다 (đến) 오 + 십 시 오→ 오 십 시 오
닫 다 (đóng) 닫 + 으 십 시 오→ 닫 으 십 시 오
읽 다 (đọc) 읽 + 으 십 시 오→ 읽 으 십 시 오

 

예: 안 녕 히 가 십 시 오: Xin tạm biệt

문 을 닫 으 십 시 오:  Hãy đóng cửa lại

  • () : Đuôi kết thúc câu đề nghị/ đề xuất:

- Khi thân động từ kết thúc bằng nguyên âm (ngữ căn không có ) thì dùng ‘

- Khi thân động từ kết thúc bằng phụ âm ( ngữ căn có받 침) thì dùng ‘읍 시 다’

보 기:

Dạng cơ sở

Dạng câu

가 다 (đi) 가 + ㅂ 시 다 → 갑 시 다
보 다 (nhìn) 오 + ㅂ 시 다 → 봅 시 다
먹 다 (ăn) 먹 + 읍 시 다→ 먹 옵 시 다
읽 다 (đọc) 읽 + 읍 시 다→ 읽 읍 시 다

 

예:       갈 어 갑 시 다: Cùng đi bộ

점 심 을 먹 읍 시 다: Cùng (đi) ăn trưa

 

: Luyện tập viết

  • 다 음 동  사 들 의 명 령 형 과 청 유 형 을.

Hãy viết các động từ sau dưới dạng mệnh lệnh và đề nghị/ đề xuất

 

오 다    
보 다    
웃 다    
입 다    
앉 다    
하 다    
기 다 리 다    
듣 다    
걷 다    
만 들 다    
놀 다    
열 다    
있 다    
자 다    
먹 다    

Ghi chú: Đây là động từ bất quy tắc

  • .

Hãy thành lập các câu dưới dạng mệnh lệnh:

1, 천 천 히 먹 다       → ……………………………………………………………

2, 어 서 오 다            → ……………………………………………………………

3, 코 트 를 입 다       → ……………………………………………………………

4, 눈 을 감 다            → ……………………………………………………………

5, 빨 리 걷 다            → ……………………………………………………………

6, 문 을 열 다            → ……………………………………………………………

7, 음 식 을 만 들 다 → ……………………………………………………………

8, 선 생 님 한 테 물 어 보 다  → ………………………………………………..

 

  • .

Hãy thành lập các câu văn dưới dạng đề nghị/ đề xuất

1, 내 일 만 나 다                   → ……………………………………………………

2, 같 이 영 화 를 보 다        → …………………………………………………….

3, 지 하 철 을 타 다             → ……………………………………………………

4, 천 천 히 가 다                   → ……………………………………………………

5, 음 악 을 듣 다                   → ……………………………………………………

 

  • : Luyện tập hội thoại

가: 공 중 전 화 가  어 디 에 있 어 요?

나: 우 체 국 건 물 일 층 에 있 어 요.

가:  화 장 실 이 어 디 에 있 어 요 ?

나:  은 행 건 물  왼 쪽 끝 에 있 어 요.

가:  여 보 세 요. 거 기 김 영 수 씨 댁 이 지 요?

나:  네, 그 런 데 요

가:  김 영 수 씨 계 세 요?

나:  네, 잠 깐 만 기 다 리 게 요.

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất