Thành ngữ “Tốc độ không quan trọng”

속도는 중요하지 않다 - Tốc độ không quan trọng

 

- 쿠르트 호크《나이 들지 않으면   없는 것들》중에서 -
Trong “Những thứ chỉ có khi về già mới biết” của Kurt Hawk

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất