Danh từ -에다가 Cấu trúc câu này có ý nghĩa : ‘thêm vào’, ‘cho vào’ cái danh từ đứng ở vế trước nó.

Th9 06

Ngữ pháp tiếng hàn

Từ vựng tiếng Hàn

Tiếng Hàn nhập môn

Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Hàn qua giáo trình

Cẩm nang tiếng Hàn