Thành ngữ: 성공의 법칙 – Nguyên tắc thành công

성공은 마술도 아니고
저절로 얻어지는 행운도 아니다.
성공은 모든 세세한 부분을 철저히 완성시키기 위한
지속적이고 강도 높은 노력에서 나온다.
어쩌면 평범한 인간사라고 할 수도 있다.

Thành công không phải là ảo thuật
Cũng không phải là sự may mắn tự nhiên mà có được
Thành công đến từ sự nỗ lực với cường độ cao và liên tục
Để hoàn thành một cách triệt để tất cả các phần chi tiết
Có khi ta có thể gọi đó là câu chuyện giản dị về con người.

* 목표를 세우기는 쉽습니다. 그러나
그 목표에 충실하기는 어렵습니다.
세세한 일에 완성도를 높이는 삶,
어쩌면 가장 평범하다 할 수 있는 그런 삶 자체가
이미 성공의 길을 걷고 있는 것입니다.
성공의 법칙은 따로 없습니다.

Đặt ra mục tiêu thì dễ
Nhưng tận tâm tận lực hoàn thành mục tiêu đó mới là điều khó khăn 
Cuộc sống biết nâng cao tính hoàn thiện từ những việc nhỏ nhất
Cuộc sống mà ta có thể gọi đó là sự giản dị 
Bản thân cuộc sống đó cũng đồng nghĩa với việc 
Ta đang bước trên con đường của thành công

로자베스 모스 캔터의《자신감》중에서 -
Trong “Niềm tự tin” của Rosabeth M. Kanter

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất