Danh từ + 대신에 *Dùng để sử dụng với nghĩa ‘ thay vì cái này thì cái kia’ – 컴퓨터 대신에 카메라를 샀어요. Thay vì mua máy tính, tôi mua [...]