co dau viet

    Sách phù hợp cho cô dâu Việt lấy chồng Hàn quốc, bao gồm các đoạn hội thoại gần gữi với đời sống như chăm sóc con cái, nói [...]

Danh từ + 대신에 *Dùng để sử dụng với nghĩa ‘ thay vì cái này thì cái kia’ – 컴퓨터 대신에 카메라를 샀어요. Thay vì mua máy tính, tôi mua [...]