Ngữ pháp trung cấp “고도 남다: ‘thừa đủ’ để làm một việc gì đó”

⇨Cấu trúc câu này có nghĩa “thừa đủ” để làm một việc gì đó.

Danh từ+ -(이)면 + Động từ -고도 남다. 
… Động/Tính từ+-아/어/해서 + ĐT-고도 남다. 

※ Các bạn sử dụng cấu trúc câu trên làm bài sau nhé: 

Trả lời tham khảo: 

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất