Ngữ pháp trung cấp “Động Từ + -기 전에: trước”

Dùng -기 전에 để ghép sau động từ mang nghĩa “trước khi làm… 

 Động từ+ -ㄴ/은 후에

Dùng -ㄴ/은 후에 để ghép sau động từ mang nghĩa “sau khi làm…) 

 

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất