Ngữ pháp trung cấp “Động Từ + (으)나 마나”

Cấu trúc câu này có nghĩa chỉ một việc làm vô ích, vô dụng, làm cũng như không… 

Có thể dịch là : “…cũng như không”, vô ích… 

Các bạn đặt câu nhé 
Đừng có nói:
“이 문법을 보나 마나 이해하지 못했어요”

Theo như trong sách ngữ pháp

( 으)나 마나 nghia: KHONG ve1 …CUNG BIET….ve2
Thi ‘ 마나 ’ diễn tả sự phủ định.  Đồng thời là dạng rút gon của 말으나 trong trợ từ _지 말다 thực hiện hay không thực hiện một hành động nào đó. Vì là sự việc mà người nói đã biết đến nên kết luận là….không cần phải thực hiện hành đong đo. Cấu trúc này không dùng khi giao tiếp lịch thiệp với người lớn tuổi.

Ví dụ 1:

물어 보나 마나 그는 결혼했어요.
không cần hỏi thử  cũng biết là anh ấy đã kết hôn

Ví dụ 2:

마시나 마나 이 커피가 맛있는 거예요
không cân uống cũng biết cafe này ngon.

Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất