Ngữ pháp trung cấp “Cấu trúc 고자”

Cấu trúc câu này giống như ‘-(으)려고’(định,để…) nhưng chủ yếu được dùng khi viết, diễn thuyết, phỏng vấn, hội họp… 

Cũng giống như ‘-(으)려고’ có 2 dạng là ‘-(으)려고’ và ‘-(으)려고 하다’ thì cấu trúc này cũng có 2 loại là ‘-고자…’ và ‘-고자 하다’. 

Ví dụ:

Như mình đã nói ở trên, cấu trúc này rất ít được dùng để nói chuyện trong sinh hoạt hàng ngày mà chủ yếu dùng viết, diễn thuyết, phỏng vấn, hội họp… 

Một ví dụ nhỏ về việc dùng ‘려고’ và ‘고자 하다’ nhé:
친구 : 충효야, 지금 어디 나가니?
충효 : 서점에 가서 책 좀 (사려고 / 사고자).
Trong trường hợp này thì chúng ta chỉ dùng được “사려고”(định mua) mà không dùng “사고자”.

 Tự  học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất