[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Quy tắc chia động từ tiếng Hàn

I) Nguyên mẫu→ Hiện tại (Văn viết)

1. Nếu động từ tận cùng bằng một phụ âm (có 받침) thì thay bằng 는다.

Ví dụ:

  • 먹다 → 먹는다 = ăn

사과를 먹는다. = (Tôi đang) ăn táo.

  • 걷다 → 걷는다 = đi bộ

사람은 걷는다. = Một người (đang) đi bộ.

  • 믿다 → 믿는다 = tin

나는 예수님을 믿는다. = Tôi tin Chúa Jesus.

2. Nếu động·từ không tận cùng bằng phụ âm thì thay bằng .

Ví dụ

  • 잠자다 → 잠잔다 = ngủ

지금 새들은 잠잔다 = Bây·giờ lũ chim (đang) ngủ.

  • 가다 → 간다 = đi

민아는 학교를 간다 = Mina (đang) đi tới trường (đi học).

  • 보다 → 본다 = xem, nhìn

현주는 자주 밖을 본다 = Hyun-ju thường·xuyên nhìn ra ngoài.

3. Nếu động từ tận cùng bằng phụ âm thì thay bằng .

Ví dụ:

  • 팔다 → 판다 = bán

이 가게는 과일을 판다 = Cửa·hàng này bán trái·cây.

  • 살다 → 산다 = sống

지우는 여기에서 산다 = Ji-u sống ở đây.

  • 밀다 → 민다 = đẩy

자동차를 민다 = đẩy ô·tô

II) Nguyên mẫu → Quá khứ (Văn viết)

Trước hết bỏ , sau đó:

1. Nếu động từ không tận cùng bằng một phụ âm thì thêm vào để thành phụ âm cuối (ngoại lệ: nếu là nguyên âm thì thêm 었다.)

Ví dụ:

가다: 가 + ㅆ 다 = 갔다 = đã đi
사다: 사 + ㅆ 다 = 샀다 = đã mua
서다: 서 + ㅆ 다 = 섰다 = đã đứng
자다: 자 + ㅆ 다 = 잤다 = đã ngủ
자라다: 자라 + ㅆ 다 = 자랐다 = đã lớn lên

Ngoại·lệ: 
두다: 두 + 었다 = 두었다 = đã đặt/để
주다: 주 + 었다 = 주었다 = đã đưa cho
하다 → 했다 = đã làm (chứ không phải là 핬다)

Chú ý: Các quy tắc sau đây vượt hiệu lực của quy tắc 1.

2. Nếu động từ có tận cùng là một phụ âm thì thêm  hoặc .

Nếu nguyên·âm của âm tiết tận cùng là  thì thêm

Nếu nguyên âm của âm tiết tận cùng là các nguyên âm còn lại (, , ) thì thêm
Ví dụ:

날다: 날 + 았다 = 날았다 = đã bay
살다: 살 + 았다 = 살았다 = đã từng sống
놀다: 놀 + 았다 = 놀았다 = đã chơi
먹다: 먹 + 었다 = 먹었다 = đã ăn
죽다: 죽 + 었다 = 죽었다 = đã chết
들다: 들 + 었다 = 들었다 = đã đi lên
밀다: 밀 + 었다 = 밀었다 = đã đẩy

3. Nếu động·từ tận·cùng bằng nguyên âm  thì chuyển thành   rồi thêm thành phụ·âm cuối

Ví·dụ:

달리다: 달리 → 달렸 → 달렸다 = đã chạy
빌리다: 빌리 → 빌렸 → 빌렸다 = đã mượn
이기다: 이기 → 이겼 → 이겼다 = đã thắng
던지다: 던지 → 던졌 → 던졌다 = đã ném
다니다: 다니 → 다녔 → 다녔다 = đã đi (dự)

4. Nếu động từ tận cùng bằng nguyên âm  thì chuyển thành rồi thêm   thành phụ âm cuối.

Ví dụ:

오다 → 왔다 = đã đến
보다 → 봤다 = đã thấy/xem

5. Nếu động từ tận cùng bằng nguyên âm  thì thay bằng   rồi thêm thành phụ âm cuối.

Ví dụ:

크다: 크 → 컸 → 컸다 = đã lớn lên
쓰다: 쓰 → 썼 → 썼다 = đã viết
트다: 트 → 텄 → 텄다 = đã nảy mầm, đã đâm chồi

Dạng bất quy tắc

Ví dụ:

하다 → 했다
듣다 → 들었다

III) Nguyên mẫu → Hiện tại (Văn nói)

1. Nếu động từ tận cùng bằng nguyên âm  hoặc thì chỉ cần bỏ đi.

Ví dụ:

가다 → 가 = đi
서다 → 서 = đứng
사다 → 사 = mua
자라다 → 자라 = lớn lên

Ngoại·lệ: 하 chuyển thành 해.

Ví dụ:

하다 → 해 = làm
원하다 → 원해 = muốn
구하다 → 구해 = cứu (mạng)

2. Nếu động từ tận cùng bằng nguyên âm  hoặc :

ㅗ chuyển thành ㅘ
ㅜ chuyển thành ㅝ

Ví dụ:

오다 → 와 = đến
보다 → 봐 = thấy/xem
두다 → 둬 = đặt/để
주다 → 줘 = đưa cho
빌려주다 → 빌려줘 = cho mượn

3. Nếu động từ tận cùng bằng âm tiết  thì bỏ rồi thêm phụ·âm cuối  vào âm tiết trước , cuối cùng thêm  hoặc .

라 cho các động từ có âm tiết trước 르 tận cùng bằng nguyên âm ㅏ hoặc ㅗ.
러 cho các động từ có âm tiết trước 르 tận cùng bằng nguyên âm  ㅓ, ㅜ hoặc ㅣ.
Ví·dụ:

가르다 → 갈라 = tách ra
자르다 → 잘라 = cắt
오르다 → 올라 = leo lên
거르다 → 걸러 = lọc
서두르다 → 서둘러 = vội
구르다 → 굴러 = cuộn
가로지르다 → 가로질러 = đi ngang qua
(Với các động từ tận cùng bởi nguyên âm ㅡ thì thay nó bằng ㅓ).

쓰다 → 써 = viết
끄다 → 꺼 = tắt (lửa)
뜨다 → 떠 = nổi

4. Nếu động từ tận cùng bằng nguyên âm thì thay bằng .

Ví dụ:

지다 → 져 = thua
이기다 → 이겨 = thắng
던지다 → 던져 = ném

5. Nếu động·từ tận·cùng bằng một phụ·âm thì thêm:

아 nếu âm·tiết cuối có nguyên·âm ㅏ hoặc ㅗ
어 nếu âm·tiết cuối có nguyên·âm ㅓ, ㅜ, ㅡ hoặc ㅣ.

Ví·dụ:

살다 → 살아 = sống
팔다 → 팔아 = bán
앉다 → 앉아 = ngồi
놀다 → 놀아 = chơi
먹다→ 먹어 = ăn
물다 → 물어 = cắn
늙다 → 늙어 = già đi
읽다 → 읽어 = đọc

Dạng bất quy·tắc
듣다 → 들어 = nghe thấy

IV) Quá·khứ (văn viết) → Quá·khứ (Văn nói)

Đơn·giản chỉ cần đổi 다 thành 어.

갔다 → 갔어 = đã đi
왔다 → 왔어 = đã đến
달렸다 → 달렸어 = đã chạy
먹었다 → 먹었어 = đã ăn
마셨다 → 마셨어 = đã uống

Tự  học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất