[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Mẫu câu “Vì cái gì, vì ai”

Học tiếng Hàn ngữ pháp mẫu câu 34: Danh·từ+ 때문에 (Vì cái gì, vì ai)

1. 눈 때문에 학교에 못 갔어요.
Vì tuyết [rơi] nên tôi đã không thể đến trường.

2. 한국말 시험 때문에 공부해야 해요.
Vì kì·thi tiếng Hàn·Quốc nên tôi phải học.

3. 얼음 때문에 차가 미끄러졌어요.
Xe ô·tô đã [bị] trượt vì [đường có] băng·đá .

4. 그녀 때문에 집에 일찍 갔어요.
Vì cô ấy nên tôi đã về nhà sớm.

5. 지난 여름에 무엇 때문에 한국에 오셨어요?
Hè năm ngoái vì cái gì mà anh đến Hàn·Quốc vậy ạ?

6. 비 때문에 늦게 왔어요.
Vì mưa nên tôi đã đến muộn.

7. 부인 때문에 그분이 성공했어요.  (SAI, X)
Ông ấy đã thành·công vì vợ.

==> 부인 때문에 그분이 실패했어요.  (ĐÚNG, OK)
(Ông ấy thất·bại tại vì vợ.)
HOẶC
부인 덕분에 그분이 성공했어요. (OK)
Ông ấy thành·công là nhờ vợ.

8. 자동차 사고 때문에 길이 혼잡했어요.
Đường sá hỗn·loạn vì vụ tai·nạn xe·hơi.

Tự học Hàn Vệt

 

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất