[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Mẫu câu “Nghĩ rằng”

Học tiếng Hàn ngữ pháp Mẫu câu 31: -다고 생각하다 (nghĩ rằng…)

1. 미국이 크다고 생각해요.
Tôi nghĩ rằng nước Mỹ lớn.

2. 이 교수님은 어제 학교에 나가시지 않았다고 생각해요.
Tôi nghĩ rằng hôm qua giáo sư Lee không đến trường.

3. 그 분은 병원에서 간호사로 일한다고 생각하지 않아요.
Tôi không nghĩ rằng người đó đang làm y·tá ở bệnh·viện.

4. 미스 박은 언제 중국에 간다고 생각하세요?
Anh nghĩ khi nào thì cô Park sẽ đi Trung·Quốc?

5. 그들이 오늘 아침에 어디에 갔다고 생각하세요?
Anh nghĩ sáng hôm nay họ đã đi đâu?
(Anh có biết sáng hôm nay họ đã đi đâu không ạ?)

6. 김 선생은 우리가 공부를 열심히 하지 않는다고 생각하세요.
Thầy Kim nghĩ rằng chúng·ta không học·hành chăm·chỉ.

7. 나는 그 분이 좋은 사람이라고 생각하지 않아요.
Tôi không nghĩ anh ta là người tốt.

8. 저 분이 전에 의사였다고 생각해요.
Tôi nghĩ rằng trước đây ông ấy đã từng là bác·sĩ.

9. 그 분은 한국말이 쉽다고 생각해요.
Anh ấy nghĩ rằng tiếng Hàn dễ.

10. 저 분이 의사라고 생각 하지 않아요.
Tôi không nghĩ anh ấy là bác·sĩ.

11. 내가 어디에서 그 분을 만났다고 생각하세요?
Anh nghĩ tôi đã gặp ông ấy ở chỗ nào ạ?

12. 그 분이 누구라고 생각하세요?
Anh nghĩ anh ấy là ai ạ?

13. 김 교수님이 언제 미국에서 돌아오셨다고 생각하세요?
Anh nghĩ giáo·sư Kim khi nào thì từ Mỹ trở về ạ?

14. 해마다 한국에 외국 관광객이 얼마나 온다고 생각하세요?
Anh nghĩ mỗi năm có bao·nhiêu khách du·lịch nước ngoài đến Hàn·Quốc ạ?

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất