[Ngữ pháp tiếng Hàn] – Mẫu câu “nghe nói, nghe tin, nghe đồn rằng…”

Học tiếng Hàn ngữ pháp sơ cấp mẫu câu 33 “V/A~다는 말(소식, 소문)을 듣다 (nghe nói, nghe tin, nghe đồn rằng…)”

V/A~다는 말을 듣다 (nghe nói rằng…)
V/A~다는 소식을 듣다 (nghe tin rằng…)
V/A~다는 소문을 듣다 (nghe (tin) đồn rằng…)

V (Verb) là động·từ, A (Adjective) là tính·từ

A + 다는 소문(/소식/말)을 듣다
V + (ㄴ)다는 소문(/소식/말)을 듣다

1. 그 분이 술을 많이 마신다는 말을 들었어요.
(Tôi) nghe nói ông ấy uống nhiều rượu.

2. 김 교수님이 어제 한국에 가셨다는 소식을 들었어요.
Tôi nghe tin giáo·sư Kim đã đi Hàn·Quốc  hôm qua rồi.

3. 그의 부인이 교통사고로 죽었다는 소문을 들었어요.
Nghe đồn vợ ông ấy chết do tai·nạn giao·thông.

4. 그 학생이 오늘 부산에 내려간다는 소문을 들었어요.
Nghe đồn cậu học·sinh đó hôm nay đi xuống Pusan.

5. 오늘 저녁에 한국어 수업이 없다는 말을 들었어요.
Nghe nói tối nay không có lớp học (/giờ học) tiếng Hàn.

6. 한국에 산이 많다는 말을 들었어요.
Nghe nói Hàn Quốc có nhiều núi.

7. 그 호텔에 방이 많이 있다는 말을 들었어요.
Nghe nói khách·sạn đó có nhiều phòng.

8. 그녀의 남편이 노름을 한다는 소문을 들었어요.
Nghe đồn chồng cô ấy đánh bạc.

9. 내일 아침에 눈이 많이 온다는 소식을 들었어요.
Tôi nghe tin (tin·tức) sáng ngày mai tuyết sẽ rơi nhiều.

10. 그녀가 금년에 결혼한다는 소문을 어디에서 들었어요?
Anh nghe tin·đồn cô ấy sẽ kết·hôn trong năm nay từ đâu vậy?

11. 그 분이 부자였다는 말을 들었어요.
Nghe nói ông ấy là người giàu·có.

12. 저 분이 대만에서 왔다는 말을 들었어요.
Nghe nói ông ấy đến từ Đài·Loan.

13. 영어가 어렵다는 말을 들었어요.
Nghe nói tiếng Anh khó.

 Tự học Hàn Việt

Bài học liên quan

Xem nhiều nhất

Bài học mới nhất